Riksgälden får hela ansvaret för kärnavfallsfinansiering

I samband med att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kommer att flytta till Katrineholm kommer myndigheten bli av med sin del av ansvaret över frågor rörande finansieringslagen och finansieringsförordningen om hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Riksgälden har den 31 augusti fått uppdrag av regeringen att förbereda och genomföra inordnandet av uppgifter från SSM och sedan ta över hela ansvaret. SSM har fått ett liknande uppdrag att föra över uppgiften till Riksgälden.

De tre myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden har idag ett delat ansvar för finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, finansieringslagen (2006:647) och finansieringsförordningen (2008:715). Den 31 augusti gav Miljö- och energidepartementet Riksgäldskontoret i uppdrag att förbereda och genomföra en inordnandet av uppgifter från SSM till Riksgälden och att överföringen ska ske i samband med att SSM flyttar till Katrineholm. SSM har fått ett motsvarande uppdrag att föra över uppgiften till Riksgälden. 

Regeringen bedömer att en flytt av verksamheten enligt finansieringslagen till Riksgälden kommer att förbättra den finansiella säkerheten för staten ytterligare. Regeringen hänvisar även till den proposition som överlämnades till riksdagen den 1 juni 2017 om en ändrad finansieringslag: ”Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen med syfte att förbättra den finansiella säkerheten för staten (2016/17:199)”.

 

Länkar: 

Nyhet på regeringens hemsida om uppdraget till Riksgälden att förbereda och genomföra inordnandet av uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170831 >> 

Regeringsuppdrag till Riksgälden att förbereda och genomföra inordnandet av uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170831 >> 

Nyhet på regeringens hemsida om uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten att förbereda och genomföra överföring av uppgifter till Riksgälden, 170831 >>

Regeringsuppdrag till SSM om att förbereda och genomföra överföring av uppgifter till Riksgälden, 170831 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen föreslår förändringar i finansieringslagen (regelverket för kärnavfallsfonden), 170601 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att miljödepartementet har utrett vilken myndighets som ska ansvara för finansieringsfrågor, 130625 >>

 

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev