Ringhals återkallar ansökan om att utöka markförvaret för mycket lågaktivt avfall

Ringhals AB har den 2 juni återkallat ansökan om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals kärnkraftverk. Prövningen hade pågått sedan maj 2017 vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt enligt miljöbalken och av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM enligt kärntekniklagen. Prövningen i domstolen hade avstannat i väntan på kompletteringar från Ringhals som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ville ha. Istället för att komplettera meddelade Ringhals AB att bolaget efter att ha återkallat ansökan tar fram en ny sammanhållen strategi för hanteringen av både det avfall som kommer från den löpande produktionen och det som kommer uppkomma under rivningen av Ringhals 1 och 2. När strategin är klart kommer Ringhals ta fram en ny ansökan till domstolen.

Ringhals AB ansökte den 5 maj 2017 om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. Ringhals har tillstånd att deponera 10 000 kubikmeter avfall fram till 2030, men förvaret är fyllt till cirka 90 procent. Ansökan omfattade därför en utbyggnad på 5 000 kubikmeter med syftet att på ett säkert sätt kunna fortsätta att ta hand om driftavfallet från Ringhals 3 och 4:s under reaktorernas återstående livslängd. Ansökan skickades både till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

SSM begärde i ett yttrande till domstolen den 7 juni 2018 kompletteringar från Ringhals AB som besvarades den 29 mars 2019. SSM förklarade i ett yttrande till domstolen den 17 september 2019 att kompletteringen inte var tillfredsställande och skickade sedan ytterligare ett yttrande till domstolen den 22 oktober 2019 med en uppdaterad lista på kompletteringar som myndigheten ansåg behövdes. Dessa rörde ”den radiologiska konsekvensanalysen, frågor kopplade till deponins utformning och långsiktiga funktion, liksom frågor kopplade till alternativredovisningen”. SSM ansåg att myndigheten inte kunde ta ställning till ansökan utan kompletteringarna, vilka enligt Ringhals förväntades leverera till årsskiftet 2019/2020. 

Den 2 juni 2020 skickar i stället Ringhals AB ett brev till domstolen med meddelandet om att bolaget återkallar ansökan. En hänvisning görs till att en bred översyn ska göras av hanteringen av det mycket lågaktiva avfall som planeras att deponeras i det utökade markförvaret. Översynen bedöms vara klar våren 2021 och kan troligen leda till så pass stora ändringar att ansökan om ett markförvar behöver arbetas om. Översynen syftar även till att skapa en sammanhållen strategi för hanteringen av inte bara det avfall som uppkommer under den löpande produktionen utan även för avfall som kan förväntas uppkomma under kommande rivningsarbete. 

Den 7 april 2020 gav domstolen Ringhals AB rivningstillstånd för Ringhals 1 och 2.

 

Länkar:

Ringhals AB:s brev via advokatbyrån om återkallelse av ansökan, 200602 >> 

Ringhals AB:s svar till domstolen angående tidsplan, 200422 >> 

SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen, 191022 >> 

Domstolens föreläggande till SSM om SSMs inställning, 191011 >> 

SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen, 190917 >>

Ringhals AB komplettering till mark- och miljödomstolen, 190329 >> 

SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen, 180607 >> 

Domstolens dagbok, 200605 >>

Nyhet på MKG:S hemsida om att Mark- och miljödomstolen ger Ringhals rivningstillstånd, 200407 >> 

Nyhet på MKG:S hemsida om att föreningen yttrar sig över utökat markvförvar i Ringhals, 170811 >> 

Nyhet på MKG:S hemsida om att föreningen deltagit i samrådet om utökat markförvar i Ringhals, 161031 >>