SFR 2: SKB ges tillfälle att yttra sig över kompletteringskrav

Svensk Kärnbränslehantering AB har från Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt beretts tillfälle att yttra sig över de remissvar som inkommit till domstolen över kärnavfallsbolagets ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Yttrandet ska skickas in till domstolen senast den 2 februari 2016. Uppdatering: SKB har begärt och fått anstånd till 1 juli.

Efter att Svensk Kärnbränslehantering AB lämnat in sin ansökan den 19 december 2014 om att få bygga SFR 2 som en ”utökad verksamhet” vid det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR, fick berörda myndigheter, Östhammars kommun, Länsstyrelsen Uppsala län, miljöorganisationer och Kärnavfallsrådet förfrågan av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att skicka in synpunkter över huruvida ansökan behöver kompletteras innan kungörelse utfärdas.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen skickade in sitt remissvar till domstolen den 30 september 2015. I första hand yrkade föreningarna att om domstolen klargör att föremålet för ansökan är att uppföra en ny anläggning, ska ansökan avvisas. Föreningarna yrkade i andra hand att verksamheten ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt bestämmelserna i 17 kap. miljöbalken, samt att föreningarnas listade kompletteringar uträttas. Den 16 december 2015 skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, in sitt remissvar med krav på sex omfattande kompletteringar (se länk till tidigare nyhet). Bland annat vill myndigheten se kompletteringar i frågor rörande platsval och alternativa utformningar.

Nu bereds kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB tillfälle av mark- och miljödomstolen att yttra sig över remissvaren. Yttrandet ska lämnas in skriftligt till domstolen senast den 2 februari 2016.

 

Länkar:

Uppdatering: Dagbok i målet - SKB har fått anstånd till 1 juli >>

Underrättelse från domstolen till SKB, 151223 >>

Nacka Tingsrätts dagboksblad, 160113 >>

Nyhet om SSM:s yttrande om SFR 2-ansökan, 151216 >>

Nyhet om MKG:s och Naturskyddsföreningens yttrande om SFR 2-ansökan, 150930 >>

Nyhet om att domstolen skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan, 150129 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev