SKB är försenad med kompletteringar av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att bolaget är försenad med kompletteringarna av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle som skulle kommit innan semestern. Bolaget meddelande mark- och miljödomstolen förseningarna den 26:e juni. Bolaget meddelade i ett e-postmeddelande till SSM den 27:e juni att det kommer att lämna in några kompletteringar rörande slutförvarsprövningen enligt kärntekniklagen i början av juli men kompletteringarna om miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, inklusive frågor som rör djupa borrhål och inlandslokalisering, kommer inte förrän i augusti-september. MKB-kompletteringarna ska även till domstolen. Dessutom meddelade kärnavfallsbolaget att det kommer några kompletteringar av de delar som gäller den kombinerade mellanlagrings- och inkapslinganläggningen Clink efter årsskiftet 2014/2015. De försenade kompletteringar innebär att både domstolens och SSM:s tidsplan måste ändras.

Meddelandet till mark- och miljödomstolens finns noterad som en tjänsteanteckning av domaren i målet, rådman Johan Svensson, den 26:e juni i dagboken som aktbilaga 342:

”Sökandeombudet advokat Per Molander ringer och uppger att de kompletteringar som ska inges kommer att bli fördröjda. Sökanden avser att ge in en delkomplettering under augusti-september och ytterligare en delkomplettering i slutet av året. Jag uppger att domstolen kommer att revidera tidplanen med anledning av vad som anförts. Revideringen kommer att ske efter sommaren.”

I den förra tidsplanen från den 14 mars sa domstolen att den i juni-oktober avsåg att pröva frågan om ytterligare kompletteringsbehov och om de kompletteringar som begärs av myndigheter och organisationer är av sådan karaktär att processhinder föreligger. Det återstår att se om även denna prövning skjuts på i den nya tidsplanen. 

Till SSM skickade kärnavfallsbolaget ett e-postmeddelade den 27:e juni där förjande meddelades:

”I bearbetning av SSM:s frågor rörande mellanlagringskapaciteten i Clab ser SKB redan nu, för att få en ökad flexibilitet i systemet, över möjligheten att ansöka om tillstånd att utöka mellanlagringskapaciteten i Clab. Detta var annars planerat att göras 2018. Detta leder till att Clink-kompletteringen lämnas efter årsskiftet 2014/2015 då justeringar kopplade till utökad mellanlagringskapacitet i Clab i så fall behöver arbetas in i underlaget.

Nästa vecka inkommer SKB till SSM med vissa KTL-kompletteringar enligt tidigare överenskommelse med myndigheten. Till SSM har SKB tidigare också angivit att kompletteringar rörande MB-ansökan kommer att göras innan semestrarna 2014, dessa kompletteringar kommer nu att lämnas till både SSM och MMD först efter semestrarna.”

SKB har även kommenterat förseningarna på sin hemsida där bolaget utvecklar frågan om varför kompletteringen av Clink-ansökan försenas till efter årsskiftet. Huvudskälet anges vara att bolaget vill få in prövningen av en utökad kapacitet i Clab i den pågående prövningen i stället för att ansöka separat om detta 2018.

Länkar:

Mark- och miljödomstolens dagbok med noteringen den 26:e juni om att SKB är försenad med kompletteringar av ansökan (aktbil. 342 sist i dokumentet), 140714 >>

SKB:s e-postmeddelande till SSM om förseningen av kompletteringarna, 140627 >>

Information på SKB:s hemsida om fördröjningen av kompletteringarna, 140627 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens tidsplan den 14:e mars där prövning av om processhinder föreligger nämns 140314 >>