SKB bemöter SSM:s och Kärnavfallsrådets synpunkter på forskningsprogrammet Fud-19

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har skickat ett yttrande till regeringen där bolaget noterar Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, och Kärnavfallsrådets synpunkter på forskningsprogrammet Fud-19 och anger att detaljerade synpunkter kommer att beaktas i framtida program. Kärnavfallsbolaget påpekar även att det som framkommer inom ramen för pågående tillståndsprövningar kan komma att påverka bolagets prioriteringar. MKG med dess medlemsföreningar avser att yttra sig till regeringen inför beslutet som kommer att tas med möjligheten att ställa villkor eftersom det kan finnas forskningsrelaterade frågor som dyker upp i samband med Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s kvalitetsgranskning av SKB:s LOT-försök och de nya uppgifterna om omfattande kopparkorrosion i de 20-åriga försökspaketen som togs upp hösten 2019.

Den 2 september gav Miljödepartementet kärnavfallsbolaget SKB möjlighet att ge synpunkter på de inlämnade yttrandena över yttrandena över forskningsprogrammet Fud-19 som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet skickade in till regeringen tidigare i år. Yttrandena rör det senaste forskningsprogrammet för hanteringen och långsiktig förvaring av kärnavfall som kärnavfallsbolaget SKB publicerade den 1 oktober 2019.

SSM rekommenderade i sitt yttrande till regeringen att godkänna Fud-19 och anser att bolaget lever upp till de villkor som ställdes i beslutet om 2016 års forskningsprogram Fud-16. Kärnavfallsrådet rekommenderade i sitt yttrande att regeringen uppmanar kärnavfallsbolaget att i den fortsatta forskningen arbeta mer allsidigt och öppet och åtgärda ett antal brister, bland annat i forskningen gällande om de tekniska barriärerna – framför allt kopparkapseln och gjutjärnsinsatsen. Rådet har identifierat flera processer som kan påverka den långsiktiga integriteten av kopparkapseln där fullgod kunskap saknas.

Den 21 september skickade kärnavfallsbolaget SKB in sitt bemötande av SSM:s och Kärnavfallsrådens yttranden. SKB noterar SSM och Kärnavfallsrådets bedömningar. SKB skriver avslutningsvis ”SKB kommer att i framtagandet av kommande Fud-program beakta de detaljerade synpunkter som SSM och Kärnavfallsrådet lämnat på olika delar av SKB:s Fud-program. SKB vill avslutningsvis påpeka att det som framkommer inom ramen för pågående tillståndsprövningar samt eventuella tillståndsvillkor kan komma att påverka SKB:s prioriteringar av forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinsatser under de kommande åren”.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrade sig över Fud-19 till SSM i januari 2020. Föreningarna tog i sitt yttrande upp kärnavfallsbolagets, SKB:s, försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Under hösten 2020 kvalitetsgranskas bolagets rapportering av kopparkorrosionsresultaten från de 20-åriga försökspaket som togs upp hösten 2019 av SSM med stöd av externa experter, och därefter väntas ett utlåtande från myndigheten till regeringen som ett underlag i tillåtlighetsprövningen av kärnbränsleförvaret. Föreningarna avser att yttra sig till regeringen inför beslutet som kommer att tas med möjligheten att ställa villkor eftersom det kan finnas forskningsrelaterade frågor som dyker upp i samband med Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s kvalitetsgranskning.

Regeringen har möjligheten att avvakta med ett beslut angående Fud-19 tills efter beslutet om kärnbränsleförvarets tillåtlighet tagits.

 

Länkar:

SKB:s bemötande av SSM:s granskningsrapport och Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-19, 200921 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB ges möjlighet att yttra sig över granskningen av Fud-19, 200902 >>

Information om Fud-19 och fler länkar till nyheter, bland annat om SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden, finns på MKG:s hemsida >>

Nyhet om att MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev