SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 2 mars berett kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB tillfälle att yttra sig över om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Kärnavfallsbolaget har också getts tillfälle att lämna ett bemötande av inkomna synpunkter på bolagets ansökan om tillstånd till utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Senast den 15 mars 2017 vill domstolen ha in bolagets synpunkter i respektive mål.

Den 2 mars skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en underrättelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB där bolaget bereds tillfälle att senast den 15 mars 2017 yttra sig över om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen – målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle (M1333-11), målet om SFR 2 (M7062-14), målet om utökad hamnverksamhet (M6009-16), samt målet om art- och habitatdirektivet (M4617-13) – och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Bolagets har också beretts tillfälle att lämna synpunkter på kärnbränsleförvarsmålets fortsatta handläggning. 

I samma underrättelse gav domstolen kärnavfallsbolaget även tillfälle att senast den 15 mars 2017 lämna ett bemötande av inkomna synpunkter på bolagets ansökan om tillstånd till utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn, samt att lämna synpunkter på hamnmålets fortsatta handläggning.

Naturskyddsföreningen och MKG uppgav i sitt yttrande den 14 februari 2017 som svar på domstolens fråga om samband mellan ansökningarna och behov av samordnad prövning att föreningarna anser att prövningen av ansökningarna i kärnbränsleförvarsmålet och artskyddsmålet bör samordnas och att målen bör tas upp till gemensam huvudförhandling. I övrigt överlämnar föreningarna frågan om samordnad prövning av övriga mål till domstolen. Föreningarna anser dock att en samordnad prövning av SKB:s samtliga ansökningar ökar möjligheterna till att bedöma de kumulativa effekterna av de ansökta verksamheterna. Se länk nedan till nyhet om föreningarnas yttrande.

Efter att kärnavfallsbolaget lämnat sitt yttrande förväntas domstolen att fatta ett beslut om processfrågorna.

 

Länkar:

Underrättelse från MMD till SKB, 170302 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM, 170214 >>  

MMD kungör ansökan om utökad hamnverksamhet, 161123 >> 

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar, 161102 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev