SKB har inget emot en regeringsprövning av SFR 2

Den 6:e februari lämnade Östhammars kommun in en skrivelse till regeringen rörande kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt rivningsavfall, SFR 2, i Forsmark. Kommunen ville med skrivelsen försäkra sig om att en tillåtlighetsprövning av regeringen enligt 17 kapitlet miljöbalken skulle ske. Kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick möjlighet att yttra sig över kommunens skrivelse. Bolagets yttrande anlände till regeringskansliet den 15:e maj. Kärnavfallsbolaget uttrycker sin angelägenhet att utbyggnaden av SFR kan komma igång så snart som möjligt men framhåller också att de inte har något att invända mot kommunens önskemål. 

I sin skrivelse den 6:e februari uppmanade Östhammars kommun regeringen att pröva kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan som en ny kärnteknisk anläggning och inte som en ”utökad verksamhet” vid befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt driftsavfall, SFR, vilket anges i bolagets ansökan. Om ansökan bedöms som en ny anläggning omfattas den av bestämmelserna enligt 17 kapitlet i miljöbalken som innefattar en obligatorisk tillåtlighetsprövning av regeringen samt bestämmelserna om s.k. kommunalt veto. En ny anläggning måste även genomgå en fullständig miljöprövning inklusive en utvärdering av alternativa lokaliseringar och metoder.

Kärnavfallsbolaget yttrade sig avseende Östhammars kommuns skrivelse den 17 mars. I yttrandet uttrycker bolaget sin angelägenhet att ansökan prövas på ett ändamålsenligt sätt. Bolaget anför att det är angeläget att utbyggnaden av SFR kan komma igång så snart som möjligt om deras ansökan att få bygga ut SFR bedöms uppfylla kraven enligt miljöbalken och kärntekniklagen. I yttrandet framhålls även att förutsättningen för att kunna riva de svenska kärnkraftverken är att slutförvarsvolymen finns för att ta emot driftavfall. Vid den tidpunkten bergssalen för lågaktivt avfall i befintligt SFR inte längre kommer ha kapacitet att ta emot driftavfall kommer kärnkraftverken i drift vara i behov av utökad slutförvarsvolym understryker kärnavfallsbolaget.

Avslutningsvis framhåller bolaget att det inte har något att invända mot Östhammar kommuns önskemål om en tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet miljöbalken av utbyggnaden av SFR.

 

Länkar:

Östhammars kommuns yttrande, 150210 >>

Regeringens skrivelse, 150417 >>

Regeringens tjänsteanteckning, 150511 >>

SKB:s yttrande, 150515 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Östhammar anser att regeringen ska pröva SRF 2, 150206 >>

SKB drar tillbaka sin hemställan till regeringen om SFR 2, 150314 >>

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR 2, 140201 >>

SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2, 140127 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev