SKB yttrar sig över samordning av mål

Kärnavfallsbolaget SKB har den 10 mars svarat på en remiss från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Bolaget anser att kärnbränsleförvarsmålet, artskyddsmålet och hamnmålet bör prövas samordnat. I yttrandet har bolaget också lämnat synpunkter på kärnbränsleförvarsmålets och övriga måls fortsatta handläggning.

Den 10 mars 2017 har kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, svarat på en remiss från den från 2 mars från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen – målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle (M1333-11), målet om SFR 2 (M7062-14), målet om utökad hamnverksamhet (M6009-16), samt målet om art- och habitatdirektivet (M4617-13) – och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Kärnavfallsbolaget har tagit del av remissinstansernas synpunkter i frågan och har konstaterat att ett flertal instanser förordar en samordnad prövning av kärnbränsleförvarsmålet och artskyddsmålet. Däribland Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Bolaget har också noterat att några remissinstanser förordar en prövning av dessa två mål och hamnmålet.

Kärnavfallsbolaget bedömer att det finns ett direkt geografiskt samband mellan artskyddsmålet och kärnbränsleförvarsmålet, i och med att artskyddsdispensen rör det område där slutförvaret ansöks om att få byggas. Mellan kärnbränsleförvarsmålet och SFR 2-målet bedömer bolaget att det endast finns temporära miljömässiga samband då det kommer att krävas borttransport av bergmassor från bygget av respektive verksamhet. Det finns också ett samband mellan dessa två mål och hamnmålet, då den utökade hamnverksamheten är en följdverksamhet av kärnbränslemålet och SFR 2-målet.

Bolaget anser att kärnbränsleförvarsmålet, artskyddsmålet och hamnmålet bör prövas samordnat, med undantag att de frågor i hamnmålet som är relevanta för målet om SFR-tillbyggnaden behandlas vid en huvudförhandling av SFR-målet. En samordnat prövning av kärnbränsleförvarsmålet och SFR 2-målet menar kärnavfallsbolaget inte är aktuellt. I och med att ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, inte kungjord skulle en huvudförhandling i kärnbränsleförvarsmålet fördröjas. Vid en fördröjning menar bolaget att det finns en risk att tillståndet om en utökad mellanlagring vid Clab, som är en del av kärnbränsleförvarsprövningen, inte skulle aktualiseras i tid för att säkerställa fortsatt elproduktion från kärnkraftverken.

MKG ifrågasätter att det är så bråttom med prövningarna p.g.a. att det blir problem med tillståndet för att öka lagringskapaciteten i Clab. Det finns omfattande lagringskapacitet även vid kärnkraftverken där bränsle kan lagras i väntan på att ett tillstånd blir klart för Clab. Föreningen menar även att om det är så kritiskt med tillståndet för en utökad mellanlagring av Clab som kärnavfallsbolaget uppger, bör bolaget ta bort ansökan om utökningen av Clab ur kärnbränsleförvarsprövningen. Det kan komma att ta lång tid ändå innan det är klart med tillstånd från mark- och miljödomstolen och SSM i slutförvarsfrågan och därmed även en utökad kapacitet för Clab.

I yttrandet har kärnavfallsbolaget också lämnat synpunkter på de fyra målens fortsatta handläggning. Vad gäller kärnbränsleförvarsmålet förslår bolaget att domstolen bestämmer tid för huvudförhandling med början i september 2017. Enligt bolagets bedömning kommer huvudförhandlingen ta fem veckor. Kärnavfallsbolaget uppger att bolaget avser att kommentera remissinstansernas synpunkter på bolagets komplettering V och bemötande i sak senast den 30 juni 2017. Vid huvudförhandlingen av kärnbränsleförvarsmålet föreslår bolaget att relevanta artskyddsaspekter behandlas förutsatt att domstolen anser att kärnbränsleförvarsmålet och artskyddsmålet samordnas. MKG anser att kärnavfallsbolaget måste lämna sina synpunkter i sak tidigare än den 30 juni om det ska vara slutförhandling redan i september.

I målet om utökad hamnverksamhet i Forsmarks hamn kommer bolaget senast den 15 mars 2017 bemöta remissinstansernas inkomna synpunkter i sak. Bolaget anser att målet bör tas till slutligt avgörande efter det att ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ges tillåtlighet av regeringen, i och med att hamnverksamheten utgör en följdverksamhet av dessa verksamheter i Forsmark. Kärnavfallsbolaget anser att Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkt att inte bara bergmassor ska skeppas ut utan även bentonitleror bör skeppas in via Forsmarks hamn kan hanteras i kärnbränsleförvarsmålet och inte hamnmålet.

Avseende SFR 2-målet avser bolaget att komplettera ansökan senast den 15 maj 2017. Därefter anser kärnavfallsbolaget att domstolen kan ta ställning om frågan om kungörelse.

 

Länkar:

SKB:s yttrande, 170310 >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida:

SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet, 170302 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM, 170214 >>

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar, 161102 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev