Slutrapport klar från kommission om USA:s kärnavfall

Den amerikanska Obama-administrationen bildade i början av 2010 en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt högaktiva kärnavfall. I den slutrapport som nu publicerats uppmanar kommissionen som s.k. ”near-term action” bland annat till ökad forskning och utveckling av slutförvarsmetoden djupa borrhål fram till en demonstrationsanläggning som kan ligga till grund för en tillståndsansökan.

Uppdatering: Nu kan du också ladda ner den delrapport till kommissionens slutrapport som särskilt behandlar slutförvaring av kärnavfall.  I denna finns det en hel del analys av slutförvarsmetoden djupa borrhål. Se länkar nedan.

I januari 2010 skapade USA:s energiminister en s.k. Blue Ribbon Commission. Forskare, industrirepresentanter och tidigare myndighetspersoner fick uppgiften att föreslå hur USA bör ta hand om högaktivt kärnavfall efter det att det tidigare planerade slutförvarsprojektet vid Yucca Mountain i Nevada har övergetts. Kommissionen har den 26 januari 2012 presenterat sin slutrapport.

I ett pressmeddelande från kommissionen om slutrapporten beskrivs tre viktiga punkter som tas upp i rapporten:

- Kommissionen rekommenderar att platsvalsarbetet för ett slutförvar görs i en frivillig process för att finna acceptans för ett slutförvar.

- Kommissionen rekommenderar att ansvaret för det nationella kärnavfallsprogrammet överförs till en ny organisation som är oberoende av Energidepartementet och som enbart arbetar med att säkerställa säker förvaring och slutliga omhändertagande av använt kärnbränsle.

- Kommissionen rekommenderar att ändra det sätt på vilket avgifterna som betalas in till den amerikanska Kärnavfallsfonden - ungefär USD 750 miljoner per år - hanteras i den federala budgeten för att säkerställa att de avsätts och tillgängliggörs för användning på det sätt som kongressen från början avsett.

I slutrapportens sista kapitel listas förslag på hur Energidepartementet bör arbeta för att komma vidare med slutförvarsfrågan på kort sikt, s k ”near-team actions”. Där uppmanar kommissionen bland annat till ökad forskning och utveckling av slutförvarsmetoden djupa borrhål fram till en demonstrationsanläggning som kan ligga till grund för en tillståndsansökan.

Du kan ladda ner och läsa slutrapporten nedan.

Fakta:
USA producerar mer än 2000 ton använt kärnbränsle varje år och har nu totalt mer än 65.000 ton använt kärnbränsle förvarat temporärt i närheten av kärnkraftverk runt om i landet. Detta kan jämföras med Sveriges planerade slutförvar där 12 000 ton använt kärnbränsle ska förvaras.

 

Länkar:

Slutrapporten från Blue Ribbon Commission >>

Pressmeddelande från Blue Ribbon Commission >>

Uppdatering:
Delrapport om slutförvaring till Blue Ribbon Commissions slutrapport >>

Nyhet på MKG:s hemsida om delrapporteringen från kommissionen, 110729 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att en Obama-kommission studerar det svenska slutförvarsarbetet, 101026 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om en nya amerikansk kommission för att studera slutförvarsfrågan, 100129 >>