SSM samordnar sitt kärnbränsleförvarsyttrande till regeringen med domstolens

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, meddelade den 21 december i ett pressmeddelande att myndigheten avser att lämna sitt slutliga yttrande över det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark till regeringen den 23 januari 2018. Detta är samma dag som Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har aviserat att den ska lämna sitt yttrande till regeringen. 

SSM granskar kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. SSM har i ett yttrande till miljödomstolen i juni 2016 sagt att myndigheten anser att det finns förutsättningar att kärnbränsleförvaret kan bli långsiktigt strålsäkert. Eventuella osäkerheter rörande t.ex. kopparkapslarnas integritet ska kunna hanteras efter ett eventuellt regeringsbeslut i myndighetens fortsatta stegvisa prövning enligt kärntekniklagen.

Myndigheten deltog i miljödomstolens huvudförhandling under september och oktober månad och fick då frågor från domstolen hur myndighetens syn på bevisföring rörande långsiktig säkerhet är i överensstämmelse med de allmänna hänsynsvillkoren i miljöbalken. Dessa ska användas som grund för prövning även enligt kärntekniklagen.

Under huvudförhandlingen avslöjades att det funnits viktig kritik inom SSM mot myndighetens ställningstagande, något som inte redovisats utåt eller för domstolen.

Företrädare för myndigheten sa vid ett rundabordssamtal den 4 december anordnat av Kärnavfallsrådet att myndighetens ställningstagande till regeringen kommer att vara oförändrat från det som lämnats till domstolen.

Länkar:

Länk till SSM:s pressmeddelande, 171221 >>

Länk nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen flyttar sitt yttrande till den 23 januari, 171205 >>

Länk till nyhet om MKG:s nyhetsbrev 2/2017 som bland annat beskriver huvudförhandlingen och avslöjanden om SSM:s interna kritik, 171130 >>

PÅ MKG:s hemsida finns även en daglig rapportering från huvudförhandlingen under 20 dagar från den 5 september till den 26 oktober.

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s yttrande till domstolen den 29 juni 2016, 160629 >>