SSM till SKB: Dags att redovisa hur det feldeponerade avfallet ska tas om hand – containrar rostar

Under november månad ska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisa för Strålsäkerhetsmyndigheten SSM hur bolaget ser på återtaget av containrarna med tunnor med felaktigt deponerat historiskt avfall i SFR. Bland annat kommer bolaget presentera hur avfallet ska tas om hand. SKB har även rest frågan om vem som ska betala för omhändertagandet av det feldeponerade avfallet.
UPPDATERING: Den 30 november 2020 lämnade SKB en kompletterande redogörelse till SSM där det bland annat framgår att bolaget nu vill göra återtaget före nybyggnationen av SFR 2, se mer information nedan.

Under ett avstämningsmöte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB den 16 september diskuterades en rad frågor kopplade till det feldeponerade radioaktiva historiska avfallet i SKB:s förvar för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR.

Frågan om det feldeponerade avfallet – där bland annat tunnor med mörkerriktmedel från försvaret med den långlivade radioaktiva isotopen radium-226 identifierats – har varit ett tillsynsärende hos SSM sedan 2013 och ett ämne för förelägganden, tillsynsrapporter och avstämningsmöten mellan myndigheten och bolaget.

Mötet mellan SSM och SKB den 16 september hölls främst med syftet att ge myndigheten en bild av hur bolaget arbetar med den redovisning av det feldeponerade avfallet som ska överlämnas till SSM den 30 november 2020.

SKB föreslår för SSM att de containrar som innehåller felaktigt deponerat avfall tas upp och transporteras till Studsvik utanför Nyköping. 

Under mötet lyfte SKB frågan om vem som ska stå för kostnaderna för ett återtag av det feldeponerade avfallet, där en uppställning på Studsviksområdet kan innebära betydande kostnader för mellanlagring.

Myndigheten SSM svarade under mötet att den förutsätter att branschen gemensamt ser över hur kostnader för återtaget ska fördelas.

Fuktig miljö orsakar kraftig korrosion på containrar
I den bergsal (1BLA) i SFR där det feldeponerade avfallet ligger finns ingen tunnelduk installerad i taket för att undvika dropp. SFR:s ventilationssystem saknar även avfuktning vilket innebär att luftfuktigheten varierar kraftigt under året. Luftfuktigheten mäts inte heller kontinuerligt men ligger enligt SKB på 60 – 70 procent under vintern och 90 – 100 procent under sommaren. 

På grund av den dåliga miljön utsätts stål som placerats i bergsalen för både hög luftfuktighet och direkt kontakt med droppande grundvatten. Därför är containrar som innehåller det feldeponerade avfallet kraftigt korroderade. Även tunnor som placerats i containrar är utsatta för kraftiga rostangrepp (se bild nedan). Hur bolaget vill göra upptaget och genomföra transporten till Studsvik blir därför viktigt att följa. 

MKG befarar att korrosionen även kan förvärras av de läckströmmar som finns genom förvaret orsakade av högspänningsöverföringen av el till och från Finland, något som SKB inte vill erkänna som ett problem.

Nedan visas två bilder från SSM:s verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020. Nedan kan du även ladda ner SSM:s rapport från verksamhetsbevakningen. 


En halvhöjdscontainer i översta raden där hål i det obehandlade containerlocket uppstått från droppande grundvatten. Även de plåtfat som finns i containern har kraftiga rostangrepp. (Bild från SSM)


Här en bild på en av fyra containrar som enligt SKB är i särskilt dåligt skick. (Bild från SSM)

Det historiska avfallet i SFR
I kärnavfallsbolaget SKB:s förvar för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR, i Forsmark finns 2 844 tunnor från det svenska historiska civila och militära kärnforskningsprogrammet som kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet. Misstanken över att innehållet är feldokumenterat väcktes efter det s.k. röntgenprojektet. Projektet innebar att bolaget som ansvarar för det historiska avfallet, Svafo AB, lät göra en undersökning på drygt 7 000 liknande tunnor som förvaras i ett bergrum vid Studsviksanläggningen utanför Nyköping. Undersökningen kunde bl.a. påvisa uran och/eller plutonium i fler tunnor än de som fanns angivna i registret över safeguardklassat material (se länk nedan till tidigare nyheter på MKG:s hemsida). Vintern 2012/2013 berättade kärnavfallsbolaget om problemen för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som sedan dess granskar SKB:s hantering av tunnorna. 

I det arbete som sedan pågått med att utreda exakt vad som finns i de deponerade tunnorna i SFR har det upptäckts att det finns ett antal tunnor som innehåller gamla mörkerriktmedel från försvaret som innehåller den långlivade isotopen radium-226 (Ra-226). SSM har lånat mörkerriktmedel från Armémuseet för att kunna verifiera hur stor mängd radioaktiva ämnen som deponerats. Det kan konstateras att om det sker ett framtida oavsiktligt intrång i ett förvar (t.ex. brunnsborrning) som når avfallet kan det orsaka höga stråldoser. Det blir självklart också fallet vid avsiktliga intrång där personer utan tillräcklig kunskap når tunnorna.

UPPDATERING: I den redogörelse som SKB lämnat till SSM den 30 november framgår att bolaget tänker sig att en transport av det felaktigt deponerade avfallet kan ske till Studsvikområdet tidigast 2024, och med förutsättningen att Svafo AB då först har ett mellanlager på plats med kapacitet att ta emot avfallet. Det innebär att SKB nu tänker sig att återtaget kan ske innan nybyggnationen av SFR 2 inleds. Se länk nedan till nyhet.
 

Länkar:

Uppdatering:
Nyhet om att SKB ser det som lämpligt att ta upp feldeponerat avfall före SFR 2, 201130 >>

[pdf] Protokoll från avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 200916 >> 

Bilaga:
- Presentation av SKB >>

[pdf] SSM:s rapport Verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att det feldeponerade avfallet i SFR är farligare än vad som tidigare ansetts och att rostande containrar försvårar återtag, 190219 >> 

MKG ställer frågor till SSM om korrosionsproblem i SFR, 191028 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om möte med miljöorganisationer, 190219 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 190220 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om feldeponerat avfall: 

Enligt SKB ligger feldeponerat avfall säkert i SFR – återtag dröjer, 151023 >> 

SSM vill se förslag på åtgärder för feldeponerat avfall i SFR, 150305 >> 

Radioaktivt avfall måste återtas ur SFR, 130216 >>