Stora brister i slutförvarsansökan – Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett gemensamt yttrande över kraftindustrins förslag på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter en omfattande granskning har ett antal brister hittats. Det saknas vetenskapligt stöd för att förvaret blir säkert. Dessutom har industrin struntat i att utreda alternativ som kan vara bättre.

I mars 2011 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Innan ansökan kan prövas måste eventuella brister åtgärdas. Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ut ansökan på remiss och den 1 juni ska krav på kompletteringar lämnas in.

Naturskyddsföreningen har tillsammans med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, granskat ansökan och anlitat expertstöd. I ett omfattande yttrande beskriver föreningarna stora brister i ansökansunderlaget. Föreningarna anser att det behövs mer forskning på de konstgjorda barriärerna av koppar och lera. Kopparkapseln ska hålla i hundratusentals år men föreningarna menar att det finns en risk att den går sönder redan innan tusen år har gått.

Naturskyddsföreningen har sedan tjugo år tillbaka velat att kraftindustrin även ska utreda alternativet djupa borrhål för slutförvaring. Men trots lagkrav på att alternativ ska undersökas på ett objektivt sätt har kärnavfallbolaget gjort mycket lite. Den beskrivning av djupa borrhål som görs i ansökan är helt undermålig och måste kompletteras så att en rättvisande jämförelse kan göras av metoderna.

Sammanfattningsvis konstaterar Naturskyddsföreningen att det är fråga om stora brister i ansökan som kan ta många år att åtgärda. Om de efterfrågade kompletteringarna inte görs kan ansökan inte tas upp till prövning utan bör avvisas.

Nedan hittar du föreningarnas yttrande samt länkar till MKG:s hemsida där du kan ladda ner samtliga remissinstansers yttranden.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om kompletteringar, 120601 >>

Yttrandet finns även i oskannad version, 120601 >>

Bilaga 1. Delyttrande avseende behov av komplettering av slutförvarsansökan: "Tillgång till resultat och mötesanteckningar från forsknings- och utvecklingsprojekt samt andra utredningar som genomförts av SKB eller på uppdrag av SKB", Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, april 2012 >>

Bilaga 1 finns även i oskannad version, april 2012 >>

Bilaga 2. Underlag för kompletteringskrav rörande barriärproblematik: "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

Bilaga 3. Underlag för kompletteringskrav rörande permafrostdjup: "Evaluation of permafrost depth simulations in SKB report TR-11-01", prof. em. Matti Saarnisto, maj 2012 >>

Bilaga 4. Underlag för kompletteringskrav rörande grundvattenförhållanden på djupet och alternativa metoden djupa borrhål, prof. Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet, maj 2012 >>

Bilaga 5. Underlag för kompletteringskrav rörande alternativa metoden djupa borrhål: "SKB's Assessment of Deep Borehole Disposal Compared to KBS-3", prof. em. Fergus Gibb, University of Sheffield, maj 2012 >>

Uppdatering: 
Naturskyddsföreningen och MKG har skickat flera yttranden till SSM och domstolen under 2012. 2013 och 2014. Du hittar yttrandena här:
Vårt diarie >>

Remiss om kompletteringsbehov från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, 110405 >>

Remiss om kompletteringsbehov från Strålsäkerhetsmyndigheten, 110615 >>

Andra remissinstansers yttranden finns att ladda ner på MKG:s hemsida

Yttranden till mark- och miljödomstolen >>

Yttranden till Strålsäkerhetsmyndigheten (slutförvarsansökan) >>

Yttranden till Strålsäkerhetsmyndigheten (Clink-ansökan) >>

Följ granskningen av slutförvarsansökan på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev