Tackbrev till SSM:s GD från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har den 8 april 2020 skickat ett brev till Generaldirektören (GD:n) för Strålsäkerhetsmyndigen SSM och tackat för mötet mellan SSM och föreningarna den 25 mars. I brevet framförs även synpunkter på några förtroendeförhöjande åtgärder som SSM kan vidta i dess kvalitetssäkring av kärnavfallsbolagets redovisning av kopparkorrosionsresultat.

Den 25 mars genomfördes ett möte för att diskutera LOT-upptaget mellan Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör (GD). Som uppföljning till detta möte skickade föreningarna tillsammans med Jordens Vänner den 8 april 2020 ett tackbrev till SSM:s GD Nina Cromnier. Föreningarna skriver i brevet att de på mötet förstått att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har svängt i frågan om att inte avrapportera resultaten från de under hösten upptagna försökspaketen (S2 och A3) i LOT-försöket förrän i SSM:s stegvisa prövning efter att regeringsprövningen av kärnbränsleförvaret i Forsmark är avslutad.

Kärnavfallsbolaget SKB har redan på ett möte med SSM den 6 december 2019 informerat SSM att de planerade analyserna av kopparkuponger samt de kopparrör som innehöll värmeelement för försökspaketen troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020. 

Vidare skriver föreningarna till generaldirektören att de håller det för troligt att det är SSM:s lednings förtjänst att LOT-paketen nu kommer att kunna bli ett underlag inför regeringens prövning, men oavsett hur denna omsvängning skett, möjliggör det en betydligt bättre prövning.

Föreningarna har framhållit vikten av kvalitetssäkring av analyserna och redovisningen. På grund av den stora betydelsen redovisningen av LOT-paketen har i egenskap av de enda praktiskt utförda långtidstester som finns att tillgå av KBS-3-metoden, är det av största vikt att inte integriteten av resultaten kan ifrågasättas.

Föreningarna finner det därför glädjande att SSM på mötet berättade att myndigheten har för avsikt att genomföra en kvalitetsgranskning av SKB:s korrosions­analyser från de upptagna försökspaketen. Det är ett klokt beslut, som möjliggör en framtida samsyn om beslutsunderlagens vetenskaplighet.

Vidare lyfter föreningarna i sitt brev till SSM att det vore förtroendehöjande om SSM som en del av granskningen:

1. Tidigt ger en möjlighet för föreningarna, främst MKG, och forskare med anknytning till KTH, exempelvis Peter Szakálos och Christofer Leygraf, att framföra synpunkter på vad som kan vara viktigt att ta hänsyn till vid en granskning; och

2. Framför önskemålet att SKB ger myndigheten en möjlighet att få till stånd oberoende analyser av väsentliga kopparprov.

Föreningarna kommer att informera regeringen om de nya uppgifterna som kommit fram om LOT-upptaget i ett nytt yttrande till regeringen som en komplettering till det yttrande i sak som skickades in den 27 februari 2020.

Länkar:

Brev från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG till SSM:s GD den 8 april 2020, 200408 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, MKG m.fl. hade ett möte med SSM:s GD och medarbetare 200325 >>

Nyhet om ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >>

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020, 200311 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget 200227 >>

Fler nyheter om LOT-upptaget:

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >> 

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>


 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev