Yttrande om SSM:s interna kapseldiskussioner lämnad till domstolen

Med anledning av publiceringen i Sveriges Natur den 11-12 oktober om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, interna kapseldiskussioner om risker med kryp av koppar och kopparkorrosion lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG den 13 oktober in ett yttrande till mark- och miljödomstolen. Till yttrandet bifogas de avslöjande artiklarna, med de två interna SSM-protokoll och en presentation som offentliggjorts, samt några nyhetsartiklar med SSM:s kommentarer.

Den 12 oktober publicerade Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur artikeln ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret” och offentliggjorde samtidigt två interna protokoll och en presentation från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inför myndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen där SSM ansåg att domstolen skulle kunna tillstyrka ansökan i strålsäkerhetsperspektiv. Protokollen avslöjar att Strålsäkerhetsmyndigheten utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter förslutning där myndighetens gränsvärde överskrids. Protokollen visar även att myndighetens främste korrosionsexpert avstyrkte att SSM skulle tillstyrka ansökan till domstolen och ville få det protokollfört. Trots en oenighet mellan myndigheternas experter har SSM meddelat domstolen att det funnits en enighet inom myndigheten av att ansökan bör tillstyrkas. Se MKG:s nyhet länkad nedan. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG lämnade under den pågående huvudförhandlingsveckan i Gimo, den 13 oktober, in ett yttrande till domstolen med de avslöjande protokollen och nyhetsartiklarna bifogade. MKG:s kanslichef Johan Swahn yttrade sig även under huvudförhandlingen och gjorde domstolen uppmärksam på hur illa SSM behandlat frågor om kopparkapselns integritet i beslutsdokument och granskningsrapporten om långsiktig säkerhet i myndighetens yttrande till domstolen den 29 juni 2016. 

Nedan finns även länkar till det som skrivits om SSM-skandalen i media.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 171013 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM mörkar risker med slutförvaret till domstolen, 171011 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om huvudförhandlingen – dag 17, 171013 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM vill att regeringen godkänner slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar, 160629 >> 

Media:

Uppdatering: Sveriges Natur "Efter avslöjandet - domstolen kräver svar om risker med slutförvaret", 171019 >>

Sveriges Radio "SSM-chef: Risksiffror för kopparkapslar ett arbetsmaterial", 171013 >>

Ny Teknik: "SSM: "Risker ryckta ur sitt sammanhang"", 171013 >>

Syre: ”Osäkerhet kring slutförvaret”, 171012 >>

Ny Teknik: ”Avslöjandet: SSM redovisade inte risker med slutförvaret”, 171012 >>

ETC ”Så mörkade myndigheten höga strålskyddsrisker”, 171012 >>

UNT: ”SSM tillbakavisar anklagelser om slutförvar”, 171011 >>

Sveriges Natur: ”Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftbranschen”, 171012 >>

TT publicerat i Norrbottens Kuriren ”Risker med slutförvar inte redovisade”, 171011 >>

News Cision ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med kärnavfallsförvar”, 171011 >>

Sveriges Natur ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret”, 171011 >>

Sveriges Radio ”Strålsäkerhetsmyndigheten: Risker med planerad slutförvarsmetod”, 171011 >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev