Andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bedömer att Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s yttrande till regeringen i april 2019 om kopparkorrosionsfrågor är särskilt intressant och har gjort en egen nyhet om detta. I denna nyhet redovisar MKG några andra yttranden som bedöms som särskilt intressanta. Yttrandena är från forskare vid KTH, Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsverket och forskaren Torbjörn Åkermark. MKG har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jorden Vänner anstånd till den 30 september med att lämna yttrande. Samma datum gäller för Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Oskarshamns kommun har anstånd till den 31 oktober och Östhammars kommun till den 4 december. Alla yttranden finns på MKG:s hemsida.

Yttrande från KTH-forskare
Fyra forskare från KTH (Tekn.Dr. Peter Szakálos, Prof.em.Christofer Leygraf, Prof.em .Anders Rosengren och Prof.em. Seshadr Sieetharaman) tillsammans med den korrosionsexpert som tidigare arbetade som huvudansvarig för kapselfrågor på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och som motsatte sig att myndigheten skulle godkänna kärnbränsleförvaret (Tekn.Dr. Jan Linder) har skickat in ett yttrande till regeringen.

Forskarna anser att den säkerhetsanalys för kopparkapselns långsiktiga integritet som kärnavfallsbolaget SKB använder är föråldrad då de senaste årens korrosionsforskning har bekräftat närvaron av lokala (snabba) korrosions- och försprödningsprocesser på olegerad koppar i en slutförvarsmiljö. Det betyder att säkerhetsanalysen som bolaget använde inte längre kan anses utgöra ett underlag för den regeringens bedömning av kärnbränsleförvaret.

Forskarna diskuterar även bentonitleran, SKB:s forskning och har synpunkter på SSM:s granskningsarbete där granskare från myndigheten har publicerat en artikel som visar på scenarier där kopparkapseln havererar och SSM:s riskgräns överskrids. Trots detta har SSM sagt till regeringen att slutförvaret kan godkännas.

Yttrande från Naturvårdsverket
Naturvårdsverket motsätter sig inte tillåtlighet för kärnbränsleförvaret under förutsättning att tillräckliga villkor för skyddsåtgärder ställs utifrån de höga naturvärden som lokaliseringen i Forsmark innebär. Verket ger exempel på tillåtlighetsvillkor som behövs men har även omfattande synpunkter på hela prövnongsprocessen.

Naturvårdsverket menar i sitt yttrande att regeringen bör överväga om det finns skäl till att återremittera ärendet till mark- och miljödomstolen för fortsatt beredning. Så här motiverar myndigheten detta ställningstagande:

”Naturvårdsverkets uppfattning är att det under huvudförhandlingen 2017 framkom att det fanns stora skillnader i uppfattningen av teknikfrågan och hur man på lämpligt sätt löser frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Av domstolens yttrande framgår att det efter förhandlingen kvarstod osäkerheter om hur slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav gällande kapselns skyddsförmåga.

Det framgår att kompletteringen handlar om frågor som har betydelse för själva tillåtligheten. Miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken innebär att en systematisk bedömning av miljöpåverkan genomförs för verksamheter som medför en betydande miljöpåverkan. Det ställs stora krav på att expertmyndigheter, organisationer, allmänhet och enskilda sakägare ska ha tillgång till det underlag som finns, har möjlighet att delta i beslutsprocessen och att yttra sig över frågor som är av avgörande karaktär för målet. 

Mot ovan bakgrund och med anledning av ärendets omfattning och komplexitet anser Naturvårdsverket att regeringen bör överväga om det finns skäl att återremittera ärendet till mark- och miljödomstolen för fortsatt beredning för att klarlägga de frågor som domstolen pekat på har kvarstående betydande osäkerheter. En ny beredning av målet i mark- och miljödomstolen samt muntligförhandling förbättrar möjligheterna för miljöbedömningen att uppnå sitt syfte ut ifrån MKB-direktivet. Det ökar även möjligheterna för allmänheten att delta i beslutsprocessen samt få tillgång till information i enlighet med Århuskonventionen.”

Naturvårdsverket fortsätter med ett resonemang om verkets och andra myndigheters roll i prövningen och påpekar att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen framför att utifrån den avgränsning som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Uppsala län har gjort angående joniserande strålning, så saknas en myndighet som gör en samlad bedömning av alla olägenheter som kan uppstå till följd av verksamheten, med syfte att bedöma förenligheten med de allmänna hänsynsreglerna och uppnåendet av miljöbalkens mål (domstolens yttrande, s. 164).

Naturvårdsverket säger att dess uppfattning är att den slutliga bedömningen i dessa delar ska göras av prövningsmyndigheterna, dvs mark- och miljödomstolen och regeringen. För att ett fullgott underlag ska finnas för denna bedömning vill Naturvårdsverket lyfta Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s viktiga roll som regeringens expertmyndighet i frågor om strålsäkerhet och kärnsäkerhet där de enligt kärntekniklagen även gör en bedömning utifrån de allmänna hänsynsreglerna.

Naturvårdsverket framhåller även att mark- och miljödomstolen enligt 22 kap. 11 § miljöbalken under förberedelsen av målet ska se till att utredningen i målet får den inriktning och omfattning som krävs. Enligt 22 kap. 12 § miljöbalken kan mark- och miljödomstolen också om det för bedömning av målet behövs någon särskild utredning eller värdering förordna en eller flera sakkunniga att efter förberedande undersökning avge utlåtande i målet. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppfattar att Naturvårdsverket menar att det kan finnas brister i Strålsäkerheten SSM:s värdering av ansökan enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. MKG anser att om SSM gjort en fullgod bedömning i detta avseende hade även myndigheten varit tvungen att rekommendera regeringen att inte ge tillstånd för kärnbränsleförvaret. Det är problematiskt att SSM anser sig bara ha ”sin egen lag”, kärntekniklagen att följa och kan göra bedömningar oberoende av de allmänna hänsynsvillkoren i miljöbalken. Detta trots att det är tydligt i kärntekniklagen att miljöbalkens allmänna hänsynsvillkor ska användas vid prövningar enligt lagen.

Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala länLänsstyrelsen i Uppsala län tillstyrker att kärnbränsleförvaret ska anses tillåtlig. Länsstyrelsen anser att tillåtligheten ska vara beroende av vissa tillåtlighetsvillkor och presenterar dessa i sitt yttrande 

Torbjörn Åkermark
Torbjörn Åkermark har forskat i ytkemi- och korrosionsfrågor vid Stockholms universitet men är nu bosatt och arbetar på Åland. Han har skrivit ett yttrande redan i juli månad och är kritiskt till att koppar används som kapselmaterial. Han sammanfattar:

”Det skulle behövas en omfattande mängd nytt material om SKB ska kunna visat att domstolen kom till fel slutsats angående de fem punkterna. Det är data som idag i stort sätt saknas och därför måste man anse att domstolen kom fram till rätt bedömning. Slutsatsen blir då att koppar inte är lämpligt som kapselmaterial. Ett nytt kapselmaterial måste därför utvecklas och detta ligger helt utanför nuvarande ansökan. Ansökandeprocessen bör därför avbrytas, då KBS-3 metoden inte är tillräckligt säker.”

Torbjörn Åkermark har även kompletterat sitt yttrande den 9 september.

Läs yttrandena här:

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>
 

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev