Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret

Mark- om miljödomstolen avstyrker – säger nej till – kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark i sitt yttrande till regeringen den 23 januari. Domstolen meddelade att ansökan på det befintliga underlaget inte är tillåtlig enligt miljöbalken och efterfrågar mer underlag i frågor rörande långsiktig säkerhet. Domstolen vill också att det klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken för slutförvaret på lång sikt.

Ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle prövas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt miljöbalken, men ett eventuellt beslut om tillåtlighet kommer att tas av regeringen. I ett yttrande till regeringen den 23 januari avstyrker domstolen ansökan. Domstolens utredning visar att det finns osäkerheter, eller risker, avseende hur mycket vissa korrosionsformer och andra processer kan försämra kapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt. Dessa osäkerheter om kapseln är sammantaget betydande och har inte fullt ut beaktats i resultatet i SKB:s säkerhetsanalys. Bland annat listar domstolen riskerna med korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten, gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, spänningskorrosion, m.m. Domstolen vill också att det klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken på lång sikt. Domstolen bedömer dock att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller miljöbalkens krav. Rådmannen Anders Lillienau svarade på frågor under domstolens presskonferens och sa bl.a. att:

”Vi har gjort den här bedömningen på det befintliga underlaget och vi menar att efter sju år så tycker vi det är lämpligt att det här ärendet ska gå vidare till regeringen, så får regeringen hantera ärendet i fortsättningen.”

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning är lättade över domstolens avstyrkan. Föreningarna har sedan inlämnandet av ansökan, liksom under huvudförhandlingen, efterfrågat ett bättre vetenskapligt underlag om långsiktig strålsäkerhet. Korrosionsforskare har varnat för läckage inom 1 000 år eftersom kopparkapseln kommer att korrodera i slutförvarsmiljön. Nu förväntar sig föreningarna att regeringen ska följa domstolens yttrande och lyssna på de oberoende forskarna. Dessutom finns en förmodligen säkrare och billigare slutförvarsmetod, djupa borrhål, som bör undersökas istället.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som även de skickat ett yttrande till regeringen idag tillstyrker däremot ansökan. Enligt myndigheten har ansökan förutsättningar att uppfylla kraven på säkerhet i en senare stegvis prövning hos myndigheten (läs mer i nyheten om SSM:s yttrande länkad nedan). De motstridiga yttrandena visar tydligt att det är dags för SSM att göra ett omtag och begära det underlag som krävs av bolaget gällande frågor om den långsiktiiga säkerheten.

Artskyddsmålet
En dispens från EU:s art- och habitatdirektiv är en förutsättning för att en slutförvarsanläggning ska kunna byggas. Domstolen skriver i sitt yttrande: ”Verksamheten bedöms inte försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för de arter som omfattas av artskyddsförordningen, under förutsättning att villkor om skyddsåtgärder föreskrivs. Dessutom behöver kompensationsåtgärder vidtas.”

Domstolen lyfter även att djur- och växtlivet kan förändras under 70 års verksamhet och skapa behov av ändrade bestämmelser eller villkor i ett tillstånd. SSM kan inte i sin efterföljande stegvisa prövning ompröva vilkor enligt 24 kap. miljöbalken. Därför föreslår domstolen att SSM ska få en starkare ställning.

Vad händer nu?
Regeringen kommer efter att ha fått in yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen att göra en egen prövning av ansökningarna, dels enligt miljöbalken och dels enligt kärntekniklagen. Prövningen enligt miljöbalken resulterar i ett beslut om tillåtlighet ska ges eller inte. Vid tillåtlighet fortsätter ärendet hos domstolen som håller en andra huvudförhandling för att sätta villkor. Prövningen enligt kärntekniklagen resulterar däremot i ett direkt beslut om tillstånd eller inte. Vid ett tillstånd beslutar regeringen också om eventuella villkor som SSM föreslagit. Därefter följer en fortsatt stegvis prövning hos SSM. 

Innan regeringen tar sina tillståndsbeslut ska Östhammars kommun tillfrågas om kommunen tillstyrker eller avstyrker ansökan. Även om kommunen avstyrker ansökan kan regeringen under vissa villkor ändå ge tillstånd (den s.k. vetoventilen). Den 4 mars har kommunen en planerad folkomröstning som underlag till kommunfullmäktiges beslut.

Om tillstånd inte ges av regeringen har kärnavfallsbolaget SKB ett fortsatt ansvar att hantera och planera för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Regeringen har möjlighet att styra kärnavfallsbolagets inriktning genom att kommentera och besluta om bolagets forskning- och utvecklingsplan, Fud.

 

Länkar:

Domstolens yttranden:

Sammanfattning av domstolens yttrande, 180123 >>

Domstolens yttrande till regeringen, 180123 >>

Beslut om domstolens överlåtande av yttrande till regeringen, 180116 >>

Information på domstolens hemsida om yttrandet >>

Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen och MKG >>

Nyhet om Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen, 180123 >>

Slutanförande av Naturskyddsföreningen och MKG i domstolsprövningen av kärnbränsleslutförvaret, 171026 >>

Om domstolsprövningen i MKG:s portal om slutförvarsansökan >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev