Huvudförhandling i målet om tillstånd för rivning av Barsebäcksverket

Idag tisdag den 12 november hålls huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i prövningen av ansökan från Barsebäck Kraft AB (BKAB) om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun.

Barsebäck Kraft AB, BKAB, lämnade den 10 oktober 2018 in sin ansökan om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Ansökan skickades in till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som i sin tur den 25 oktober skickade ut ansökan på remiss med önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov. Den 4 oktober 2019 kungjordes ansökan av domstolen.

Sedan den 1 juli 2016 pågår ett arbete på Barsebäck med att tömma verket på olika typer av radioaktivt avfall och flytta det till en intilliggande nybyggd anläggning som är ett mellanlager. När avfallet sedan kan flyttas från mellanlagret beror på när slutförvaren för kortlivat respektive långlivat radioaktivt rivningsavfall är färdigställda, dvs. SFR-2 respektive SFL. För dessa slutförvar ansvarar kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

Mellanlagret beräknas i nuläget få vara kvar på platsen i drygt 25 år till. Den ansökan som BKAB skickade in den 10 oktober rör dock rivningen av själva kärnkraftverkets byggnader och dessa beräknas vara borta om drygt 10 år. Ansökans MKB, remissen och Naturskyddsföreningen och MKG:s inlaga från samrådet finns att ladda ner nedan liksom domstolens kungörelse och förhandlingsordning.

Domstolen har meddelat att dom kommer meddelas den 9 januari 2020 men den 17 december meddelades det att domen kommer redan den 19 december 2019.

Länkar:

Förhandlingsordning ansökan om rivning Barsebäcksverket, 191112 >>

Kungörelse ansökan om rivning Barsebäcksverket, 191004 >>

Domstolens remiss om kompletteringsbehov, 181025 >>

Ansökan om tillstånd från BKAB, 181010 >> (den fullständiga ansökan finns på USB hos domstolen)

Ansökans miljökonsekvensbeskrivning >>

Dagboksblad från M 4792-18 om nedmontering och rivning, 181006 >>

Här hittar du Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG:s samrådsinlaga, 180228 >>

Nyhet om att ansökan om rivning av Barsebäck går ut på remiss, 181025 >>

Nyhet om mellanlagring av Barsebäck i väntan på slutförvar, 160701 >>

Nyheter i Sydsvenskan: 

Politiker: det radioaktiva avfallet stoppar utvecklingen, 181107 >>

Sökes rivningslov för Barsebäcksverket, 181106 >>