Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 3 Stockholm

Under första hälften av dag tre redogjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för resultat från sin granskning gällande metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning. Domstolen ställde flera frågor till SSM, bl.a. om hur myndigheten ser på kopplingen mellan miljöbalkens och kärntekniklagens prövningar och om kärnavfallsbolaget SKB har visat att de uppfyller de krav som följer vid miljöprövningen. SSM valde att återkomma med ett svar längre fram i förhandlingen. Under andra halvan av dagen gavs ett antal motparter möjlighet att framföra sina synpunkter i saken, bl.a. Östhammar kommun och representanter från miljörörelsen talade. Imorgon, den 8 september, kl. 09:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Då är det dags för Naturskyddsföreningen och MKG  och korrosionsforskare från KTH att framföra sina synpunkter.

Under den tredje dagen redogjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för sin granskning gällande metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning. Myndigheten startade med att hänvisa till en utredning som påbörjades hos regeringen den 29 juni 2017, där kärntekniklagen och miljöbalken ska ses över för att analysera ansvarsförhållanden innan och efter förslutning av ett slutförvar (se länk till regeringen nedan). Sammanfattningsvis anser SSM att kärnavfallsbolaget SKB följt regeringens riktlinjer gällande platsvalsprocessen och att bolagets metodval är godtagbar och har förutsättningar att uppfylla föreskriftskravet som följer i en stegvis prövning hos myndigheten vid ett eventuellt tillstånd av regeringen. Eftersom KBS-metoden har förutsättningar att klara kraven enligt SSM, så är deras bedömning att det inte är rimligt att vänta på forskning som visar ifall den alternativa metoden djupa borrhål är en bättre slutförvarslösning.

Domstolen tog efter SSM:s presentation upp frågan hur myndigheten har funderat kring miljöbalkens kravregler, då myndigheten hänvisar till sin stegvisa prövning enligt kärntekniklagen vid sina formuleringar ”har förutsättningar att uppfylla”. Vad krävs för att kärnavfallsbolaget ska visa att bolaget uppfyller kraven enligt miljöbalken som inte har en stegvis prövning. SSM valde att återkomma med ett svar längre fram i förhandlingen.

Domstolen frågade också om det kommer ske ett remissförfarande på de granskningar som följer i den stegvisa prövningen. SSM svarar att det inte finns något formellt krav på detta.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG:s kanslichef Johan Swahn frågade SSM hur externa parter och allmänheten får tillgång till myndighetens analyser och bedömningar som är underlag för myndighetens granskningsrapporter. SSM svarade att de externt anlitade experternas rapporter finns på deras hemsida, men ville inte tillgängliggöra sitt underlagsmaterial.

Östhammars kommun, miljöorganisationer, m.fl.
Under dagen meddelade även Östhammars kommuns ombud att kommunen ännu inte bemött kärnavfallsbolagets yttrande från juni i år och att bemötandet kommer att ske under förhandlingen. Kommunen kommer att återkomma under förhandlingsveckan i Östhammar där de också kommer ställa frågor till SSM. Länsstyrelsen Uppsala län utgick från talarlistan. Under eftermiddagen talade docent Nils-Axel Mörner, bl.a. om risker med paleoseismiska händelser och att kärnavfallsbolagets ansökan ska avslås. Därefter talade representanter från bl.a. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, och nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Mot slutet av dagen höll Herbert Henkel, tidigare vid SGU och KTH, en mycket bra kritisk syn på hur kärnavfallsbolaget inte kan göra de extrapoleringar de gör långt in i framtiden bara genom att studera vad som hänt geologiskt hundra år tillbaka. Han menade att den geotektoniska skjuv-/deformationszonen genom Forsmark har reaktiverats under den senaste istiden och därför är Forsmark en dålig lokalisering.

Imorgon, den 8 september, kl. 09:00 fortsätter huvudförhandlingen på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Under morgondagen är det dags för Naturskyddsföreningen och MKG att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning. 

Uppdateringar om huvudförhandlingen sker löpande på MKG:s hemsida, Facebook och på MKG:s kanslichefs Twitter (@jswahn).

 

Länkar:

Presentationer >> (kommer publiceras här när de blir tillgängliga)
- Presentation av SSM om metodval, platsval och säkerhet efter förslutning, 170907 >>

Presentation från Herbert Henkel, 170907 >>

Presentation från Nils-Axel Mörner, 170907 >> 

- Anförande från Britta Kahanpää, 170907 >>

- Synpunkter på nya strålskyddsförslaget från Britta Kahanpää, 170907 >>

- Presentationsbilder från Britta Kahanpää, 170907 >>
  

Nyhet på regeringens hemsida om uppdraget att se över lagen gällande ansvarsförhållanden innan och efter förslutning av ett slutförvar >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om regeringsuppdraget >>

Här hittar du länkar till nyheterna från de tidigare dagarna under första veckan >>

MKG:s Facebook >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Här hittar du mer information om Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under huvudförhandlingen >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev