Kärnavfallsrådet begär regeringen om förlängt uppdrag i stället för nedläggning

Den 11 juli meddelade regeringen att Kärnavfallsrådet kommer att läggas ned vid årsskiftet, då rådets funktion anses vara slutfört i och med att regeringen fattat beslut om ett kärnbränsleförvar i januari 2022. Om inte rådet får något nytt direktiv innan årsslutet upphör det. I en skrivelse den 8 september argumenterar rådet om förlängd tid med 5 år från och med januari 2023. 

I samband med att regeringen skickade ut ett PM om ”Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar” den 11 juli meddelades även att Kärnavfallsrådet kommer att läggas ned vid årsskiftet. Regeringen hänvisar till skälet till att rådet bildades 1992, dvs för att utreda frågor om kärnavfall. Rådet skulle enligt den tidens diskussioner ha ansetts ha fullgjort sin uppgift när regeringsbeslutet om ett kärnbränsleförvar togs, vilket slutligen togs i januari 2022. Enligt ett tilläggsdirektiv från 2018 framgår det dock att Kärnavfallsrådets uppdrag därefter kan förlängas med fem år i taget. 

Kärnavfallsrådet har den 8 september skickat en skrivelse till regeringen där de beskriver varför det finns fortsatt behov av ett fristående organ, så som Kärnavfallsrådet, under regeringen. I skrivelsen står bl.a. ”Det gäller t.ex. kunskapsläges- och omvärldsbevakning, samt tvärvetenskapligt baserad granskning av den forskning som bedrivs av förvarsaktörerna. Detta gäller vid såväl en utveckling som avveckling av kärnkraft”.

I en artikel i DN från den 7 september intervjuas Kärnavfallsrådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenhielm som menar att det är viktigt med en bredare vetenskaplig bedömning av kärnavfallsprocessen än bara den tekniska, som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för. Han menar att: ”Risken är att exempelvis samhällsvetenskapliga och etiska perspektiv inte blir lika väl belysta. De har ett stort värde i en så politiskt tungt vägande fråga som kanske är en av de mest allvarliga miljöfrågorna vi har i vår tid.” 

I skrivelsen den 8 september begär Kärnavfallsrådet en förlängning av uppdraget med 5 år, något som är möjligt enligt tilläggsdirektivet från 2018.  

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets skrivelse till regeringen med begäran om förlängt uppdrag för Kärnavfallsrådet, 220908 >>

Skrivelsen är också nedladdningsbar på Kärnavfallsrådets hemsida >>

DN: ”Regeringen lägger ner kärnavfallsrådet ska inte längre granska slutförvaret”, 220907 >>

Sveriges Radio: ”Efter regeringens beslut Kärnavfallsrådet kritiskt till nedläggning”, 220907 >>

Om nedläggningen av Kärnavfallsrådet på regeringens hemsida >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida:

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer, 220711 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev