Kärnavfallsrådet höll seminarium om stegvis prövning

Den 12 november 2019 ordnade Kärnavfallsrådet ett seminarium i Stockholm om "en stegvis prövning och ett sekel av utmaningar". Nedan följer ett kort referat och länkar till seminariets presentationer.

Stegvis prövning kallas den tillståndsprocess som enligt kärntekniklagen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har för olika beslut – efter och om regeringen godkänner kärnavfallsbolagets ansökan om att få uppföra ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark.

I den så kallade stegvisa prövningen planerar SSM att ta beslut för byggstart, provdrift, drift och tillslutning av slutförvar. Den statliga utredningen om ny kärntekniklag föreslog under våren 2019 att den stegvisa prövningen ska regleras i den nya lagen inklusive samrådsförfaranden.

Efter seminariets välkomstord höll Michael Egan, SSM, ett framförande om stegvis prövning. Därefter presenterade Kai Hämäläinen, Strålsäkerhetscentralen i Finland (STUK), den finska kärnavfallsförvarsprocessen och stegvis prövning i Finland.

Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådet, höll sedan en presentation av Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över SKB:s kompletteringar i kärnbränsleförvarsprövningen och efter det framförde Tomas Rosengren, SKB, Brita Kahanpää, MILKAS, Johan Swahn, MKG, och Marie Berggren, Östhammars kommun, reflektioner om seminariets innehåll.

Seminariet avslutades med en allmän diskussions- och frågestund. Nedan finns länkar till de olika presentationerna, program och deltagarlista.

UPPDATERING: Den 16 december 2019 publicerade Kärnavfallsrådet ett nyhetsblad från seminariet. Läs bladet i följande länk:

Nyhetsblad från Kärnavfallsrådet – Seminarium om stegvis prövning den 12 november 2019, 191216 >>


Strålsäkerhetsmyndigheten om stegvis prövning:

Presentation av Michael Egan, SSM, 191112 >>


STUK (Strålsäkerhetscentralen, Finland) om stegvis prövning: 

Presentation av Kai Hämäläinen, STUK, 191112 >>


Presentation av Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över SKB:s kompletteringar:

Presentation av Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådet, 191112 >>

 


Reflektioner från olika aktörer i processen (endast SKB hade en presentation kring sina reflektioner)

Presentation av Tomas Rosengren, SKB, 191112 >>Mer information på Kärnavfallsrådets hemsida finns här. Program och deltagarlista finns i dokumentet nedan:

Program och deltagarlista, 191112  >>

 

Läs mer på MKG:s hemsida om kärnbränsleförvaret, SKB:s komplettering och kopparkorrosion:

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>


Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>