Korrosionsforskare kritiska i SSM-beställd extern granskningsrapport

Den 30 september 2019 yttrade sig Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till regeringen om SKB:s komplettering kring kopparkorrosion från i våras. I yttrandet sa myndigheten att den inte omvärderar den tidigare ståndpunkten om att kärnbränsleförvaret kan byggas säkert. I Strålsäkerhetsmyndighetens arbete inför yttrandet ingick även stöd i granskningen av utomstående experter. Tre konsultgrupper användes. En av grupperna var mycket kritiskt i sin bedömning av hur kärnavfallsbolaget SKB valt att svara på de frågor mark- och miljödomstolen lyfte kring kopparkorrosion när den avstyrkte ansökan om att få bygga förvaret den 23 januari 2018.

De tre konsulterna som SSM använde för att komplettera sitt granskningsunderlag var Galson Sciences Ltd, Southwest Research Institute och Szakálos Materials Science AB som samtliga lämnat underlag till SSM. Den mest kritiska rapporten är skriven av Peter Szakálos och Christofer Leygraf från KTH och befäster den kritik som tidigare framförts kring korrosionen och kopparens duglighet som material i KBS-metodens barriärsystem. Professor Leygraf är en av de främsta korrosionsforskarna i Sverige, se profilen från KTH nedan.

Forskarna drar slutsatsen att kärnavfallsbolaget SKB inte har lämnat in tillräcklig ny information om den s.k. sauna-effekten (saltanrikning) och dess påverkan på gropfrätning och spänningskorrosion. Forskarna menar dessutom att bolaget inte gett tillräcklig ny information om risken för spänningskorrosion, väteförsprödning och vätesjuka och hur strålning påverkar kopparkapseln. Forskarna anser sammanfattningsvis att det fortfarande saknas underlag på alla de fem punkter rörande kapselintegritet som mark- och miljödomstolen ansåg att regeringen måste utreda ytterligare.

KTH-forskarna har även yttrat sig till regeringen direkt till regeringen tillsammans med ytterligare forskare från KTH och den tidigare korrosionsexperten från SSM, Jan Linder. Yttrandet finns nedan.

SSM har i mitten av november 2019 publicerat de tre konsultrapporterna i en SSM-rapport. Rapporten från Szakálos och Leygraf är diarieförd separat hos SSM och MKG har tagit del av den. Rapporten finns för nedladdning nedan. Även SSM-rapporten finns nedan.
 

Rapport från Szakálos Materials Science AB som ingått i SSM:s granskningsunderlag för SKB:s kopparkorrosionskomplettering, 190919 >>

Yttrande från KTH-forskare m.fl. till regeringen om kopparkorrosion 190913 >>

SSM 2019-22 Technical Note SSMs external experts’ reviews of SKB’s report on supplementary information on canister integrity issues November 2019 >>

Professor Christofer profil från KTH:s hemsida >>

Läs fler nyheter från MKG:

MKG kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191030 >>

SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>

Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>