KTH-forskare presenterar nya rön om kopparkorrosion i syrefritt vatten på konferens i USA

Som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tidigare uppmärksammat har en forskargrupp från Kungliga tekniska högskolan, KTH, hösten 2007 visat experimentella resultat som säger att koppar skulle kunna korrodera i syrefritt vatten. MKG har löpande rapporterat om den pågående vetenskapliga diskussionen om frågan. Nu har en av KTH-forskarna, Peter Szakálos, presenterat nya sensationella rön på International Corrosion Conference, ICC, i Las Vegas i USA. I uppsatsen som presenteras på konferensen redovisas långtidsförsök som Hultquist satte igång i början av 90-talet och som tydligt visar korrosion av koppar i syrefri miljö.

Försöket som Gunnar Hultqvist satte igång i början av 90-talet bygger på att koppar läggs i två likadana behållare med lika mycket vatten ifrån starten. Locket på den ena behållaren består av platina och släpper på så vis inte ut eller in några gaser. Locket på den andra behållaren består av palladium som släpper igenom vätgas. Efter att flaskorna stått i 15 år kan tydlig korrosion ses i den behållare där vätgas kunnat ta sig ut. I den flaskan är vattennivån också lägre eftersom vatten gått åt i korrosionsprocessen. Korrosionen är också tydlig när kopparfilmen studeras i mikroskop.

15åsförsök med koppar i syrefritt vatten

Bild från artikeln om 15-årsförsöket med koppar i syrefritt vatten. Det är lätt att med blotta ögat se att korrosion har skett i den ena behållaren men inte alls på samma sätt i den andra där kopparen fortfarande efter 15 år är blank.

15åsförsök med koppar i syrefritt vatten
Bild från artikeln om 15-årsförsket med koppar i syrefritt vatten. Här ses kopparfilmen i genomskärning i mikroskop och det är tydligt att korrosion skett.

Bilden ovan finns med i uppsatsen som presenterades på konferensen. Uppsatsen finns även för nedladdning nedan.

KTH har också uppmärksammat om kopparkorrosionsfrågan i sitt remissvar på industrins forskningsprogram, Fud-07. Där beskriver de ett flertal möjliga risker som de nya rönen kan medföra för ett slutförvar av den typ industrin vill bygga. Det finns en risk för att kopparkapseln som ska skydda det använda kärnkraftsbränslet kan korrodera mycket snabbare än tidigare antaget. Det finns också en risk för att vätgasen från korrosionsprocessen orsakar vätgasförsprödning i kopparen och att bentonitlerans skyddande funktion påverkas negativt av att det hamnar koppar i den. KTH:s yttrande finns som pdf nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är oerhört viktigt att av industrin oberoende utredningar görs av denna fråga. MKG kommer att be regeringen samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet om denna fråga inför det kommande regeringsbeslutet över industrins forskningsplan om kärnavfall senare i höst.

KTH-forskarnas uppsats till International Copper Congress 2008 >>

KTH:s remissvar på Fud-07 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om koppardiskussion mellan SKI och KTH 080910 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Szakálos bidrag till konferensen Kärnkraft 2008 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om koppardiskussion mellan Kärnavfallsrådet och KTH 080303 >> (Här kan också tidigare diskussioner om koppar följas.)

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev