MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp

Med anledning av att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB meddelat att det experimentella försökspaketet benämnt LOT S2 tagits upp kompletterar nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.

Föreningarna framför att det är av yttersta vikt att resultat och analys från försöket kvalitetssäkras och tillgängliggörs innan regeringen tar beslut i tlllåtlighetsfrågan för kärnbränsleförvaret.

I ett svar på en direkt fråga från MKG, under ett möte om Fud 2019 som Strålsäkerhetsmyndigheten ordnade den 16 oktober, blev det känt att kärnavfallsbolaget SKB tagit upp det försökspaket, benämnt S2, i LOT-försöket – utan insyn från andra parter. LOT-försöket genomförs i Äspölaboratoriet och analysen av kopparkorrosion i S2-paketet kan avgöra frågan om kopparns lämplighet som kapselmaterial.

MKG och dess medlemsföreningar har framfört i en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten den 24 oktober 2019 att det är av yttersta vikt att resultaten av försöket redovisas öppet och hanteras enligt god vetenskaplig praxis. Skrivelsen och länk till nyhet till skrivelsen finns nedan.

Nu kompletterar även föreningarna sitt yttrande till regeringen från den 30 september 2019 om korrosionsfrågorna mark- och miljödomstolen ställde i sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018 efter huvudförhandling i kärnbränsleförvarsmålet.

Kompletteringen sker för att informera regeringen om att försökspaketet S2 i LOT-försöket i Äspölaboratoriet är upptaget och att en kvalitetssäkrad analys av den kopparkorrosion som skett i försöket kan ge regeringen ett viktigt, kanske avgörande, underlag i frågan om kärnbränsleförvaret i Forsmark ska ges tillåtlighet eller ej.

Läs mer i det kompletterande yttrandet från MKG till regeringen här:

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s kompletterande yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna, 191028>>


Läs även:

MKG kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget, 200122 >>

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

Nyhet om att MKG följer upp upptaget av LOT-försök med ny skrivelse till SSM, 191119 >>

Nyhet om upptaget av LOT-försöket och att MKG har skrivit till SSM för att få en kvalitetsäkring och snabbredovisning av resuktat från det upptagna LOT-försöket 191024 >>

MKG:s frågor till SSM om kvalitetssäkring och redovisning av resultat av LOT-försöket, 191024 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>


Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>