MKG yttrar sig över utökat markförvar i Ringhals

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 11 augusti in ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avseende Ringhals AB:s ansökan om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. Föreningen saknar en beskrivning av hur synpunkter från samrådet omhändertagits i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, vilket kan utgöra ett processhinder.

Ringhals AB ansökte den 5 maj om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. Ringhals har tillstånd att deponera 10 000 kubikmeter avfall fram till 2030, men förvaret är nu fyllt till cirka 90 procent. Ansökan omfattar därför en utbyggnad på 5000 kubikmeter, med syftet att på ett säkert sätt kunna fortsätta att ta hand om avfallet under Ringhals 3 och 4:s återstående livslängd. Markförvaret ligger inom Ringhals industriområde och bottenplattan det ligger på är redan förberedd för en utbyggnad. Ansökan prövas av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Efter att ha deltagit i samrådsprocessen gav SSM Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tillfälle att yttra sig över Ringhals AB:s ansökan. Yttrandet skickades in till SSM och samtidigt till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg den 11 augusti 2017.

I samrådet framförde MKG att föreningen i den kommande ansökan vill se; 1) detaljerade beskrivningar av nuvarande deponerat avfall och hur mycket av det som är icke-radioaktivt – avfall som skulle kunna friklassas, 2) att alternativ metod utvecklas – beskrivningar av alternativet att i ökad omfattning källsortera avfallet, 3) en analys av behovet av skydd mot stölder av skrot som kan vara radioaktivt, samt 4) en beskrivning av hur kontroll och kvalitetssäkring ska ske så att avfall som inte ska vara i deponin inte hamnar där. I ansökan från Ringhals AB saknar MKG en beskrivning av hur synpunkter från samrådet omhändertagits i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n. Detta kan utgöra ett processhinder.

 

Länkar:

MKG:s yttrande, 170811 >>           

Remiss från SSM, 170529 >>

Ringhals AB:s ansökan, 170505 >>
Bilagor:
1. Huvuddokument >>
2. Miljökonsekvensbeskrivning >>
Underbilagor till MKB:n >>
3. Teknisk beskrivning >>
4. Villkor enligt miljödomstolens deldom 2010-06-10 >>
5. Villkor enligt SSI beslut 2004-09-17 och 2007-11-19 >>
6. Fristående säkerhetsgranskning av ansökan om utökat markförvar på Ringhals för lågaktivt driftavfall, samt teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning >>

Nyhet om MKG:s samrådsinlaga rörande ett utökat markförvar för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals, 161031 >>

Kalendernyhet om samrådsmötet, 161031 >>

Mer information om markförvaret på Vattenfalls hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev