Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en samrådsinlaga till kärnavfallsbolaget SKB. Inlagan berör de problem med kopparkorrosion och lererosion som uppmärksammats under de senaste åren. Föreningarna kräver också att bolaget offentliggör samtliga forskningsrapporter, även de som bolaget anser är interna. 

Kärnavfallsbolaget SKB anser att samrådet inför en kommande ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle avslutades tidigare i år. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att samrådet inte kan avslutas innan ett fullgott samrådsunderlag finns tillgängligt. Föreningarna anser att bolaget ska samråda om preliminära versioner av säkerhetsanalysen och de särskilda dokument om metod- och platsval som ska bifogas ansökan.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill med den nya samrådsinlagan föra in ytterligare viktiga frågeställningar i samrådet för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Inlagan behandlar frågeställningar som rör kopparkorrosion och hur risker för korrosion av kopparkapseln påverkar den långsiktiga miljösäkerheten för ett slutförvar enligt KBS-metoden. Inlagan behandlar även risker för att funktionen av den buffert av bentonitlera som långsiktigt ska skydda kopparkapseln från korrosivt grundvatten ska förstöras redan under den tidsperiod då lerbufferten ska mättas. Ett annat ämne som behandlas i inlagan är risken för att lerbarriären långsiktigt eroderas och spolas bort. Slutligen kräver föreningarna att kärnavfallsbolaget SKB ska offentliggöra samtliga forskningsrapporter och minnesanteckningar från forskningsprojektmöten, även de som bolaget anser interna.

Du hittar Naturskyddsföreningen och MKG:s inlaga med bilagor nedan.

Uppdatering: Länk till nyhet med svar från SKB finns längst ner.

Länkar:

Missivet >>

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, samrådsinlaga med bilagor, 101215 >>

Samrådsinlagan utan bilaga 101215 >>

Bilaga 1 - Korrespondens november 2007 – februari 2010 mellan MKG och SKB rörande IPR-rapporter, LOT A2-rapporten samt rapportering från återtagsförsöket och LASGIT-försöket >>

Bilaga 2 - Korrespondens maj 2009 – juni 2010 mellan MKG, Clay Technology och SKB rörande resultaten från LOT A0/A1/A2-upptagen i Äspölaboratoriet >>

Bilaga 3 - Korrespondens maj – juni 2009 mellan MKG och kärnavfallsbolaget SKB rörande bolagets kopparkorrosionsforskning >>

Bilaga 4 - Skrivelse 19 nov 2010 från MKG till kärnavfallsbolaget SKB rörande bolagets vetenskaplighet och behov av ökad öppenhet >>

Bilaga 5 - Svar 19 nov 2010 från kärnavfallsbolaget SKB till MKG rörande bolagets vetenskaplighet och behov av ökad öppenhet >>¨

Nyhet om att SKB har svarat på samrådsinlagan >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev