Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över utkastet till förhandlingsordning och kompletterar om kopparkorrosion

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 17 maj svarat på mark- och miljödomstolens remiss över domstolens utkast till förhandlingsordning för huvudförhandlingen om kärnbränsleförvaret i Forsmark. Yttrandet innehåller också en komplettering om kopparkorrosion till föreningarnas tidigare yttrande i sak till domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Mot bakgrund av de kompletteringsyrkanden som Naturskyddsföreningen och MKG framställt anser föreningarna att ansökan inte kan ligga till grund för att pröva de ansökta verksamheterna i sak och att huvudförhandling därmed inte bör äga rum med början i september.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 3 maj ut en underrättelse med ett utkast till förhandlingsordning för huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökningar om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle och kärnavfall. Huvudförhandlingen beräknas pågå i fem veckor under totalt sett åtta veckor med start tisdagen den 5 september 2017 och avslut i slutet av oktober. Domstolen gav motparterna i målet möjlighet att lämna synpunkter över utkastet till förhandlingsordning, samt att anmäla om de avser delta i huvudförhandlingen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransking, MKG, har den 17 maj svarat på domstolens remiss. Yttrandet innehåller också en komplettering om kopparkorrosion till föreningarnas tidigare yttrande i sak till domstolen enligt miljöbalken och till föreningarnas tidigare yttrande i sak till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt kärntekniklagen.

Mot bakgrund av de kompletteringsyrkanden som föreningarna framställt under prövningsprocessen anser Naturskyddsföreningen och MKG att kärnavfallsbolagets ansökan inte kan ligga till grund för att pröva de ansökta verksamheterna i sak. Föreningarna anser därför att huvudförhandlingen inte bör äga rum med början i september. Om kärnavfallsbolagets ansökan inte avvisas, anser föreningarna att skriftväxlingen bör fortsätta och att bolaget beordras att presentera ytterligare underlag.

Naturskyddsföreningens och MKG:s bedömning över förhandlingsordningen annars är att den över lag utgör en bra planering inför kommande huvudförhandling. Föreningarna avser att delta med tre till fem personer. Därutöver planerar föreningarna åberopa experter för stöd för föreningarnas talan t.ex. angående metodval, platsval, strålsäkerhetsfrågor (kopparkorrosion m.m), intrångsproblematik och frågor som rör artskyddsmålet.

Kompletteringen av sakfrågor i yttrandet till både domstolen och SSM berör frågeställningar som är avgörande för den långsiktiga strålsäkerheten. Föreningarna ser ett behov av att myndigheten uppdaterar sitt underlag för granskning av kopparkorrosionsfrågor. En mailkorrespondens mellan MKG och SSM visar enligt föreningarna tydligt att myndigheten i dagsläget saknar den kompetens som behövs för att på ett fullgott vetenskapligt sätt bedöma resultaten från upptaget av försökspaket A2 från kärnavfallsbolagets LOT-projekt i Äspölaboratoriet (mailkorrespondensen finns som bilaga i yttrandet). Om SSM hade gjort en fullgod och vetenskaplig analys av resultaten anser föreningarna att myndigheten borde ha kommit fram till att det pågår kopparkorrosion i försöket som inte kommer från syrgas.

Dessutom har föreningarna vid flera tillfällen krävt att försökspaketet S2 i LOT-försöket ska tas upp och undersökas för att ge betydande ny information om hur koppar beter sig i en syrgasfri slutförvarsmiljö. Detta har SSM:s experter motsatt sig med anledning av att myndighetsexperterna inte är säkra på att det resultat som erhålls efter ett upptag skulle kunna tolkas på ett entydigt sätt. Naturskyddsföreningen och MKG ställer sig frågande inför detta resonemang. Föreningarna menar istället att om det skulle vara problem med att använda koppar som kapselmaterial skulle ju detta bli tydligt eftersom försökspaketet varit syrgasfritt under hela deponeringsperioden.

Slutligen uppmärksammar Naturskyddsföreningen och MKG de nya möjligheterna som finns att få kunskap om syrgasfri kopparkorrosion. Dels genom att SSM tar kontakt med försöksledaren för det schweiziska FEBEX-experimentet där kopparbitar har exponerats i en syrgasfri miljö i 18 år, och dels genom att myndigheten kräver att rapporteringen av kärnavfallsbolagets s.k. MiniCan-försök presenteras så snart som möjligt. Därtill har forskare vid KTH påvisat en annan förklaring än bolagets forskare angående de försök för att undersöka kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten som gjorts vid Ångströmlaboratoriet, samt att det kommer komma nya försök från en tysk forskare som ännu tydligare kan visa att kopparkorrosion sker i en syrgasfri miljö.

Det som närmast händer är att mark- och miljödomstolen slutligt ska fastställa förhandlingsordningen. Domstolen har tidigare informerat att avsikten är att detta görs i anslutning till att kungörelse om huvudförhandling utfärdas i juli 2017.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKGs yttrande, 170517 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Huvudförhandling om slutförvar börjar den 5:e september - Domstolen ger tillfälle att lämna synpunkter på förhandlingsordningen, 170503 >> 

MKG: SSM måste ta i alla kopparkorrosionsfrågor redan nu, 170228 >> 

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev