Östhammar förbereder vetobeslut i förtid

Trots att kärnbränsleförvarsansökan fortfarande bereds av Miljödepartementet inför ett regeringsbeslut, och trots att viktig information om den långsiktiga säkerheten kan tillkomma senare i höst då resultat från de så kallade LOT-försöken redovisas, förbereder sig nu Östhammars kommunpolitik på att ta ett förtida beslut om inställning i frågan om kärnbränsleförvaret redan den 13 oktober 2020 på ett extra kommunfullmäktigemöte.

UPPDATERING: Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), medlemsförening i MKG, lämnade den 3 september 2020 ett brev till Östhammars kommun där densamma avråds från att fatta det så kallade vetobeslutet innan en eventuell fråga kommer från regeringen.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde i Östhammar den 1 september 2020 beslutades att nästa kommunfullmäktige, som hålls den 22 september, skall besluta om att hålla ett extra kommunfullmäktige den 13 oktober med syftet att ta ett så kallat vetobeslut i kärnbränsleförvarsfrågan. (Detta ärende har även beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott i Östhammar den 18 augusti 2020, se länkar till protokoll från nämnda sammanträden nedan.)

Regeringen är enligt Miljöbalken (kap. 17 §6) skyldig att tillfråga Östhammars kommun, liksom Oskarshamns kommun, om kommunen tillstyrker innan ett eventuellt tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret fattas av regeringen. Istället för att invänta en sådan, alltjämt eventuell, fråga om Östhammar kan tillåta att ett sådant förvar byggs i kommunen, föregår nu kommunen vetot genom att i förväg ta ett beslut i frågan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ser detta som olyckligt då de förtroendevalda i Östhammar riskerar att ta ett beslut på felaktiga grunder och med bristfälligt underlag. Detta då det fortfarande finns en betydande vetenskaplig kontrovers i huruvida den långsiktiga säkerheten är tillfredställande med ett förvar enligt KBS3-metoden – där inte minst det vetenskapliga underlaget kring kopparkapslarnas funktion ifrågasatts av både mark- och miljödomstolen och Kärnavfallsrådet.

Under hösten ska kärnavfallsbolaget SKB redovisa sina resultat av de så kallade LOT-försöken i Äspölaboratoriet där koppar utsätts för förvarsmiljö under lång tid. Dessa resultat ska sedan granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) med extern hjälp.

Om kopparkapseln fungerar eller inte är en mycket viktig säkerhetsfaktor. MKG menar att resultatet från LOT-försöken kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Därmed kan SSM:s inställning till slutförvaret ändras, och även regeringens beslutsunderlag ändras. Östhammars kommun bör inte hamna i en situation där ett beslut tas där synen på den långsiktiga säkerheten ändras efter beslutet.

Östhammars kommun bör anse att den långsiktiga säkerheten är viktigast för ett beslut om att godkänna ett kärnbränsleförvar i Forsmark. MKG menar därför att Östhammars kommun bör avvakta SKB:s LOT-resultat, och SSM:s kvalitetssäkring, och regeringens fråga om kommunens inställning, innan ett beslut tas om att tillstyrka eller avstyrka att slutförvaret byggs.

UPPDATERING: Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), som är en av MKG:s medlemsföreningar, har den 3 september 2020 lämnat ett brev till Östhammars kommun där föreningen avråder kommunen för att fatta det så kallade vetobeslutet innan en eventuell fråga kommer från regeringen. (Se länk nedan.)

Brev till Östhammars kommun från Oss om vetobeslutet, 200903 >>

Protokoll från sammanträde Kommunstyrelsen i Östhammar, 200901 >>

Protokoll sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott i Östhammar, 200818 >>

 

Läs fler nyheter på MKG.se om kärnbränsleförvarsansökan:

SKB yttrar sig över kärnbränsleförvarsansökan och allmänhetens remissvar, 200702 >>

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Följ regeringens prövning av kärnbränsleförvaransökan på MKG.se >>

Fler nyheter om kärnbränsleförvarsansökan och det s.k. LOT-upptaget:

Första LOT-rapporten publicerad med data och information om upptaget, 200615 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >>

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev