Östhammar säger ja till kärnbränsleförvar

På kvällen den 13 oktober 2020 hölls ett extra kommunfullmäktige i Östhammar. Efter att flertalet kritiska debattinlägg från förtroendevalda i församlingen som undrade varför kommunen har så bråttom och inte inväntar varken granskningsresultat från LOT-försöken eller en eventuell fråga från regeringen, röstade kommunfullmäktige igenom det föreslagna beslutet som är ett oreserverat ja till etablering av kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Med siffrorna 38 röster för och 7 röster emot klubbade Östhammars kommunfullmäktige igenom beslutet oförändrat från det som lagts fram som förslag av kommunstyrelsen och som lyder:

”Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun.”

Fullmäktigemötet går att se i efterhand via kommunens hemsida (se länk nedan).

Regeringen är enligt Miljöbalken (kap. 17 §6) skyldig att tillfråga Östhammars kommun om kommunen tillstyrker eller avstyrker en lokalisering av kärnbränsleförvaret i Forsmark (vetofrågan) innan ett eventuellt tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret fattas av regeringen. Istället för att invänta en sådan fråga om föregår nu kommunen vetofrågan genom att i förväg ta ett beslut i frågan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ser detta som olyckligt då de förtroendevalda i Östhammar riskerar att ha tagit ett beslut på felaktiga grunder och med bristfälligt underlag. Detta då det fortfarande finns en betydande vetenskaplig kontrovers i huruvida den långsiktiga säkerheten är tillfredställande med ett förvar enligt KBS3-metoden – där inte minst det vetenskapliga underlaget kring kopparkapslarnas funktion ifrågasatts av både mark- och miljödomstolen och Kärnavfallsrådet.

Under sommaren och hösten har kärnavfallsbolaget SKB börjat att redovisa sina resultat av de så kallade LOT-försöken i Äspölaboratoriet där koppar utsätts för förvarsmiljö under lång tid. Resultaten visar på omfattande korrosion med gropfrätning som inte stämmer överens med grunderna för säkerhetsanalysen. Dessa resultat granskas nu av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) med externt konsultstöd.

Om kopparkapseln fungerar eller inte är en mycket viktig säkerhetsfaktor. MKG menar att resultatet från LOT-försöken kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Därmed kan SSM:s inställning till kärnbränsleförvaret ändras – den är f.n. positiv – och även regeringens beslutsunderlag ändras. Östhammars kommun riskerar nu att hamna i en situation där ett beslut har tagits men där synen på den långsiktiga säkerheten ändras efter beslutet.

Länkar till Östhammars kommunfullmäktiges möte den 13 oktober 2020:

Videolänk till kommunfullmäktige i Östhammar den 13 oktober 2020 >>

Ärendelista med förslag till beslut för kommunfullmäktige i Östhammar, 201013 >>

Protokoll från kommunfullmäktige i Östhammar den 13 oktober 2020 (publiceras här när det offentliggjords av kommunen) >>

 Reservation med avvikande mening trån tre av Centerpartiets ledamöter i kommunfullmäktige >>

Läs fler nyheter på MKG.se om kärnbränsleförvarsansökan:

Östhammars kommun redo för ett förtida ja till kärnbränsleförvaret, 200924 >>

Östhammar förbereder vetobeslut i förtid, 200901 >> 

SKB yttrar sig över kärnbränsleförvarsansökan och allmänhetens remissvar, 200702 >>

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Följ regeringens prövning av kärnbränsleförvaransökan på MKG.se >>

Fler nyheter om kärnbränsleförvarsansökan och det s.k. LOT-upptaget:

Första LOT-rapporten publicerad med data och information om upptaget, 200615 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >>

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev