Östhammars kommun får inte längre stödja lokala miljöföreningar med fondmedel

Riksgälden beslutade den 21 december 2020 att avslå Östhammars kommuns ansökan om ersättning för bidrag till ideella organisationer, liksom ersättning för kostnader för att se över förutsättningarna för ett projekt för informationsbevarande. Kommunens medel får enligt myndigheten endast gå till att informera allmänheten om kärnbränsleförvarsfrågor genom föredrag, webbsändningar och seminarier. Kommunen överklagade Riksgäldens beslut den 11 januari och den 1 juli beslutade regeringen att avslå överklagandet med hänvisning till Riksgäldens motiveringar.

Östhammars kommun ansökte hos Riksgälden om medel ur kärnavfallsfonden på 5,6 miljoner kronor för 2021. Kommunen använder dessa medel för att informera allmänheten om arbetet med ett kärnbränsleförvar i kommunen och den pågående prövningsprocessen, samt gett stöd åt en lokal ideell miljöförening, Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss. För 2021 ingick även i ansökan att medel skulle användas för att se över förutsättningarna för ett projekt för informationsbevarande, dvs hur information om kärnbränsleförvaret kan bevaras flera generationer framåt.

Riksgälden, som sedan några år tillbaka tagit över hanteringen av ansökningar om medel ur fonden efter Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beslutade den 21 december att avslå den delen av kommunens ansökan som rörde medel till ideella organisationer samt till projekt om informationsbevarande. Detta efter en mer omfattande analys än föregående år och där man kommit fram till att det inte är möjligt enligt lagstiftningen.

Den 11 januari 2021 överklagade kommunen Riksgäldens beslut. Regeringen avslog överklagan den 1 juli, med hänvisning till Riksgäldens bedömningar. Regeringen hänvisar till de medel från statsbudgeten som nationella miljöorganisationer söker genom SSM. Regeringen upplyser också kommunen om att de tillsatt en utredning för att utreda långsiktigt finansiering för kommuners och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om slutförvar av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

 

Länkar:

Östhammars kommuns överklagan, 210111 >>

Regeringens avslag, 210701 >>

Oss hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om utredningen om långsiktig finansiering , 210622 >>