Utredning tillsatt om långsiktiga medel till kommuners och miljöorganisationer

Miljödepartementet har tillsatt en utredning om finansieringen av kommuners och miljöorganisationers långsiktiga arbete med kärnavfallsfrågor. Utredningen ska genomföras av hovrättsassessorn Helena Wedlin Swedenborg och ska påbörjas den 17 augusti och avslutas senast den 28 februari nästa år.

Den 22 juni togs det ett beslut på Miljödepartementet att genomföra en utredning om framtiden för kommuners och miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. Beslutet och uppdragsbeskrivningen finns nedan.

Som bakgrund kan nämnas att Kärnavfallsrådet den 22 januari 2019 föreslog att finansieringslagen ska ändras så att ideella organisationer återigen ska kunna erhålla medel ur kärnavfallsfonden. Rådet skrev att de ideella organisationernas insatser och kunskap mer än väl motsvarat det ekonomiska stöd som givits under prövningen av ett förvar för använt kärnbränsle. Rådet hänvisar också till mark- och miljödomstolen som framhåller att det vid den fortsatta prövningen behövs en diskussion om hur miljöorganisationer och enskilda kan ges en möjlighet till fortsatt information om deltagande i miljöprocessen.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG, stödjer rådets förslag och har i det remissvar föreningarna lämnade till regeringen den 13 september 2019 om en ny kärntekniklag stött rådets förslag och utvecklat det något.

Östhammars kommun har också haft synpunkter på hur dagens system för medel till kommunen fungerar.

För närvarande erhåller miljöorganisationer medel för arbete med kärnavfallsfrågor via statsbudgeten. Av de 3 miljoner som finns tillgängliga erhåller MKG under 2021 2,2 miljoner.

 

Länkar:

Miljödepartementet Beslut Utredning om en långsiktig finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om slutförvar (M 2021:01270), 210622 >>

Miljödepartementet Uppdragsbeskrivning Utredning om en långsiktig finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om slutförvar (M 2021:01270), 210622 >>

Kärnavfallsrådet till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få pengar ur kärnavfallsfonden, 190122 >>

MKG med medlemsföreningar yttrar sig över ny kärntekniklag, 190913 >>

Fortsatta medel till MKG för 2021, 210308 >>