Regeringen överlämnar Riksrevisionens kritik av SSM:s kärnkraftstillsyn till riksdagen

Den 13 december skickade regeringen en skrivelse till riksdagen med sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport från 14 september om Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kärnkraftstillsyn. Granskningsrapporten visade att tillsyn av de svenska kärnkraftsreaktorerna inte görs i den utsträckning som riksdag och regering har efterfrågat. Regeringen menar dock att SSM inte hunnit göra de rekryteringar som efterfrågats samtidigt som de fått högre anslag. Regeringen avser fr.o.m. 2018 att sänka anslagen för att nå balans till 2022. 

I en skrivelse till riksdagen den 13 december redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och de åtgärder som bedöms nödvändiga med anledning av Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn (RiR 2017:17). Regeringen bekräftar Riksrevisionens iakttagelse att SSM inte använt de anslag som tilldelats fullt ut under åren 2010, 2012 och 2014, men menar att dessa år sammanfaller med de år då regeringen och riksdagen höjde anslagen till SSM. Eftersom SSM inte kan påbörja nyrekrytering till följd av det höjda anslaget förrän efter det att regeringen beslutat om regleringsbrevet för det kommande verksamhetsåret är det naturligt att det uppstår en viss fördröjning i anslagsanvändningen. Regeringen bedömer att SSM ändå genomfört tillsyn i den omfattning som bedömts nödvändig för dessa år. Riksrevisionens rekommenderade regeringen att redovisa de outnyttande anslagen för riksdagen, men detta finner regeringen inte nödvändigt.

Riksrevisionen rekommenderade även regeringen att se över avgiftssättningen så att avgifter och kostnader balanseras, så att principen om full kostnadstäckning tillämpas. Regeringen skriver att se instämmer och avser därför sänka avgifterna fr.o.m. 2018 för att nå balans till 2022, samt stärka styrningen av fördelningen av anslagen mellan olika verksamhetsområden. Vilket kommer ge en bättre kontroll över förväntade motprestationer. 

Riksdagen har tagit emot skrivelsen. Debatt och beslut är planerat till den 2 maj, du kan följa ärendets gång via länken nedan.

 

Länkar:

Regeringens skrivelse, 171213 >>

Om regeringens skrivelse på regeringens hemsida >>

Riksrevisionen kritiserar SSM:s tillsynsarbete 170914 >>

Här går det att följa riksdagens hantering av skrivelsen från förslag till beslut >>