Regeringen ser över kärntekniklagen

Den 29 juni 2017 beslutade regeringen att en särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (lagen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:3) och kärnteknikförordningen (förordningen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:14) och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen. Den särskilde utredaren är Gabor Szendrö på energi- och miljödepartementet. En viktig fråga som ska utredas är regleringen av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar.

Utredaren ska enligt energi- och miljödepartementets hemsida bl.a. undersöka möjligheter och fördelar med att samordna ansvarsförhållandena enligt kärntekniklagen och miljöbalken, analysera för- och nackdelar med att separera ansvaret för kärnsäkerhet och strålskydd från det långsiktiga ansvaret för avveckling och omhändertagande av avfall, analysera vad som bör krävas vid ett eventuellt byte av tillståndshavare och förutsättningar för ägarprövning vid förändringar i ägandet av reaktorbolag, se över definitionen av kärnavfall och radioaktivt avfall och hur en mer ändamålsenlig gränsdragning mellan svenskt och utländskt avfall kan utformas, och föreslå reglering av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar.

Inte minst den sista frågan är intressant. Vem ska ansvara för slutförvaret när kärnkraftsindustrin har byggt det, stoppat ner avfallet i det och slutligen stängt det?

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar även att den nya utredningen är ett tecken på att regeringen inte kommer att fortsätta med den tidigare ambitionen att lägga in strålsäkerhetslagstiftningen i miljöbalken (se nyheter nedan). Detta beklagar föreningen.

Den särskilde utredaren är Gabor Szendrö på energi- och miljödepartementet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Länkar:

 Regeringens utredningsdirektiv om att se över kärntekniklagen (Dir. 2017:76) >>

Nyhet om utredningen på regeringskansliets hemsida 170629 >>

Nyhet om förslag till ny strålsäkerhetslagstiftning 110302 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över förslaget till ny strålsäkerhetslagstiftning 111013 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev