Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen

Den 29 september 2020 lämnade Riksgälden förslag till regeringen angående kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021. Förslaget innebär att reaktorinnehavarna får sänkt avgift med några tiondels öre samtidigt som en av säkerheterna, kompletteringsbeloppet föreslås ligga oförändrat för 2021. Riksgälden lämnar ett förslag bara för 2021 och inte för den normala treårsperioden 2021-2023 eftersom myndigheten inte har hunnit göra analyserna av kompletteringsbeloppet klart. 

Riksgälden har till uppgift att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska medel för att finansiera avveckling av kärnkraftsreaktorerna och förvaring av kärnavfall. Reaktorinnehavarna är skyldiga att betala in kärnavfallsavgifter till kärnavfallsfonden, och kärnavfallsavgifterna ska, tillsammans med fonderade tillgångar sedan tidigare, täcka förväntade återstående kostnader för det svenska kärnavfallet samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen. Utöver att betala avgifter ska reaktorinnehavarna även ställa godtagbara säkerheter, ett finansieringsbelopp som ska garantera avgifter som ännu inte är betalda och ett kompletteringsbelopp som ska garantera oförutsedda händelser.

Detta är första gången som Riksgälden föreslår avgifter och säkerheter efter att ansvaret övertogs från strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Myndigheten har inte hunnit klart alla analyser, främst av nivån på kompletteringsbeloppet, och lämnar därför bara ett förslag till regeringen för 2021 i stället för den normala treårsperioden 2021-2023. Riksgälden flaggar för att kompletteringsbeloppet kan behöva höjas kraftigt i framtiden.

Förslaget, om det beslutas av regeringen, innebär att reaktorinnehavarna får mellan 0,3 och 0,8 öre i sänkt avgift. Dessa beräkningar är gjorda med hänsyn till värdet på kärnavfallsfonden vars värde går upp eller ner beroende på börsutveckling mm. Även säkerheten finansieringsbeloppet minskar lite för 2021 jämfört med åren 2018-2020. Förslagen finns i tabellen nedan där beloppen för förra avgiftsperioden 2018-2020 är inom parantes.

Tabell Kärnavfallsavgifter

Förslaget är framtaget efter en analys av kärnkraftindustrins rapport Plan 2019. Utifrån myndighetens granskning av denna har nu förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp till regeringen, som fattar beslut. Förslaget har även varit ute på remiss (se länkar nedan för nyheter på mkg.se om detta) där ett antal remissvar ställer sig positiva till en uppräkning av de medel som anses behövas i kärnavfallsfonden. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) bekräftade också det kloka i att endast fastställa avgifter för 2021 i nuläget då många faktorer kan påverka behov av justerad avgift de närmsta åren.

Riksgälden har meddelat att förslag på avgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023 kommer under senast september 2021.

Riksgäldens yttrande till regeringen och förslag går att hämta här:

Riksgäldens yttrande till regeringen om kärnavfallsavgifter för 2021, 200929 >> 

Rapport från Riksgälden med förslag på avgifter och säkerheter för 2021, 200929 >> 

 

Länkar:

Nyhet på Riksgäldens hemsida om förslaget på kärnavfallsavgifter för 2021 >>

Nyhet om yttranden till Riksgälden över förslag på kärnavfallsavgifter, 200907 >>

Nyhet om att MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens vänner yttrar sig till Riksgälden över kärnavfallsavgifter, 200824 >>

Nyhet om att Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 är ute på remiss, 200612 >>

Riksgäldens remiss den 12 juni 2020:

Följebrev till Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, 200612 >>

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, 200612 >>

Bilagor:

1. Granskning av EEF >>
2. Granskning av osäkerhetsanalysen i Plan 2019 >>
3. Granskning av prognoser för elproduktionen vid de svenska kärnkraftverken 2021-2035 >>
4. Beräkning av merkostnader >>

Riksgälden kommer endast föreslå kärnavfallsavgifter för 2021, 200508 >>

Information om Riksgäldens arbete med kärnavfallsavgifter på Riksgäldens hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden arbetar med förslag på nya kärnavfallsavgifteter – remiss senare i år, 200218 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att industrin lämnat in Plan 2019 till Riksgälden, 191001 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden, 180903 >>

På MKG:s hemsida om kärnavfallsavgifter och säkerheter >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev