Riksgälden remissar förslag på kärnavfallsavgifter för 2022-2023

Riksgälden har skickat ut en remiss med förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerheter) för 2022-2023. Vanligtvis föreslås avgifter och kompletteringsbelopp i treårsperioder, men myndighetens arbete hade försenats på grund av Covid-19 därför föreslog Riksgälden under 2020 endast avgifter för 2021. Avgifterna är i detta förslag i stort sett på samma nivå som tidigare men kompletteringsbeloppet har höjts betydligt. Sista svarsdatum på remissen är den 31 augusti.

I september 2018 övertog Riksgälden ansvaret för de uppgifter inom kärnavfallsfinansiering som Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare hade enligt lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Granskningen görs vart tredje år och underlaget för perioden 2021-2023, kärnavfallsbolaget SKB:s rapport PLAN 2019, lämnades in till Riksgälden i september 2019.

Den 8 maj 2020 meddelade Riksgälden att Covid-19-pandemin hade försenat myndighetens arbete, särskilt vad gäller förslaget på kompletteringsbelopp. Riksgälden hänvisade till 7§ i finansieringsförordningen där det står att kostnader kan, om det finns särskilda skäl, bestämmas för en kortare period. Riksgälden föreslog därför endast kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2021 till regeringen i september 2020 samt flaggade för att kompletteringsbeloppet kunde behöva höjas kraftigt i framtiden. Regeringen följde förslaget och beslutade om avgifterna 18 december 2020.

Riksgälden fortsatte arbetet och skickade den 24 mars ut en remiss med en ny modell för beräkning av kompletteringsbeloppen. En konsekvens av den nya finansieringslagstiftningen 2017 är att kompletteringsbeloppen, från att tidigare enbart beakta osäkerheter i de framtida kostnaderna för reaktorinnehavarna, nu även ska beakta osäkerheter som rör reaktorinnehavarnas tillgångar i kärnavfallsfonden. Vidare ska Riksgälden, och inte som tidigare reaktorinnehavarna, beräkna storleken på kompletteringsbeloppen. Remissen avslutades 10 maj.

Den 24 juni har Riksgälden presenterat ett förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2022-2023 och skickat ut förslaget på remiss. Kärnavfallsavgifterna är oförändrade eller lägre jämfört med 2021 och finansieringsbeloppen har minskat något.

Vad gäller kompletteringsbeloppen skriver Riksgälden: ”Som framgår av tabell 1 är kompletteringsbeloppen högre än 2021 års beslutade nivåer för samtliga reaktorinnehavare. En signifikant ökning av kompletteringsbeloppens storlek var förväntad givet den reviderade finansieringslagens bredare definition av osäkerheter som ska täckas in. Tidigare analyser indikerade en drygt en fårdubbling jämfört med då gällande kompletteringsbelopp vid en breddning av definitionen.”

Tabellen med Riksgäldens förslag ser ut så här:

Den bredare definitionen av begreppet kompletteringsbelopp går att läsa i Riksgäldens remiss som finns nedan. Där finns även myndighetens sammanfattning av remissinstansernas synpunkter på den nya modellen för att beräkna kompletteringsbeloppet.

Riksgälden önskar svar på remissen senast 31 augusti.

 

Länkar:

Riksgäldens följebrev till remiss med förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp 2022-2023, 210624 >>

Riksgäldens remiss med förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp 2022-2023, 210624 >>

Riksgäldens sammanfattning av remissinstansernas synpunkter på den nya modellen för att beräkna kompletteringsbeloppet, 210624 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

MKG: Riksgälden bör inkludera fler riskscenarier i sina beräkningar för kärnavfallsfinansiering, 210510 >>

Riksgäldens remiss med modell för beräkning av ekonomiska säkerheter, 210324 >>

Ny tidsplan från Riksgälden för kärnavfallsavgifter 2022-2023, 210226 >>

Regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter men enbart 2021, 201218 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev