SFR 2 ska prövas av regeringen som om det vore en "ny" anläggning

Regeringen beslutade den 4 maj att ansökan om ett, enligt kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, utökat slutförvar för kortlivat rivningsfall i Forsmark, SFR 2, är så omfattande att den ska prövas som om det vore en anläggning enligt 17 kap 3§ miljöbalken. Östhammars kommun får i och med det kommunalt veto och prövningen av ansökan kommer att ske med en fullgod bedömning enligt de allmäna hänsynsreglerna enligt miljöbalken, inklusive metod- och platsval. I praktiken betyder detta att prövningen görs som det vore en ny anläggning.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 19 december 2014 in en ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. Bolaget beskriver i ansökan byggnaden som en ”utökad verksamhet” vid befintliga SFR, i syfte att i högsta möjliga mån försöka undvika att ansökan ska behandlas enligt de juridiska krav som en ny kärnteknisk anläggning ger. En ny anläggning kräver en prövning av bästa lokalisering och val av bästa möjliga teknik för metodvalet. En ny anläggning omfattas även av bestämmelserna enligt 17 kapitlet i miljöbalken, vilka innefattar en tillåtlighetsprövning av regeringen samt bestämmelserna om s.k. kommunalt veto. 

Den 4 maj 2016 beslutade regeringen att tillåtligheten av den planerade utbyggnaden ska prövas av regeringen enligt 17 kap. 3§ miljöbalken, med hänvisning till att anläggningen kan antas få en betydande omfattning och bli av ett sådant ingripande slag. Regeringen beslutade inte att prövningen skulle ske enligt 17 kap. 1§ miljöbalken som gäller en helt ny anläggning, men prövningen sker nu enligt 17 kap. 3§ miljöbalken vilket i praktiken innebär att prövningen görs som om det vore en ny anläggning där det krävs en fullgod miljökonsekvensbeskrivning även vad gäller val av plats och metod.

Regeringen prövade ärendet med anledning av Östhammar kommuns skrivelse från den 6 februari 2015, där de argumenterar för en regeringsprövning. Östhammars kommun ville genom sin skrivelse vara säkra på att det kommunala vetot skulle gälla, vilket inte vore fallet om ansökan inte blev en fråga för regeringen.

Även sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skrev till regeringen i detta ärende två år tidigare, den 29 januari 2013, med önskan om att regeringen avstå en prövning. Denna begäran drogs dock tillbaka av SKB året därpå utan något svar från regeringen, och SKB lät meddela att de inte längre har något emot en regeringsprövning.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, betonade även i sitt yttrande till domstolen den 30 september 2015 vikten av att ansökan får en omfattande miljöprövning och att den prövas av regeringen som om det vore en ny kärnteknisk anläggning. Läs hela föreningarnas yttrande i nyheten länkad nedan.

Med all sannolikhet hade ansökan prövats av regeringen även utan Östhammars kommuns agerande och regeringsbeslutet. Men nu råder det inget tvivel om saken och det är säkert att Östhammars kommun kommer att få en vetofråga rörande ansökan när den väl hamnar på regeringens bord.

 

Länkar:

Aktbilaga 47 Regeringsbeslut om förbehåll om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. Miljöbalken, M 7062-14, 160504 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SFR 2: SKB ges tillfälle att yttra sig över kompletteringskrav, 151223 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om SFR 2 ska ses som en ny anläggning, 150930 >>

SKB har inget emot en regeringsprövning av SFR 2, 150515 >>

Östhammar anser att regeringen ska pröva SFR 2, 150206 >> 

SKB drar tillbaka sin hemställan till regeringen om SFR 2, 140314 >> 

SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2, 140127 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev