SKB drar tillbaka sin hemställan till regeringen om SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB gjorde den 29 januari 2013 en s.k. hemställan till regeringen. Bolaget ville att regeringen skulle överväga möjligheten att besluta om att avstå från den obligatoriska överprövningen som ska ske enligt miljöbalken av det nya slutförvaret för kortlivat rivningsavfall SFR 2. Nu har kärnavfallsbolaget skrivit till regeringen igen och dragit tillbaks sin hemställan.

Många har funnit det märkligt att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB gjorde sin ursprungliga hemställan till regeringen. Bolaget ville att den kommande ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall, SFR2, ska uppfattas som en smärre tillbyggnad av nuvarande SFR 1 och att den inte skulle behöva prövas av regeringen enligt miljöbalken. Men eftersom regeringen ändå måste göra en överprövning enligt kärntekniklagen verkar det konstigt.

Hur som helst har bolagets agerande väckt en del debatt, särskilt efter samrådsmötet om SFR 2 den 1 februari. Den 14 mars drar kärnavfallsbolaget tillbaks sin begäran i ett brev till regeringen. Brevet finns att läsa nedan liksom en nyhet om hemställan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att hemställan var en del av kärnavfallsbolagets taktik att försöka få prövningen av SFR 2 att inte betraktas som en prövning av en ny anläggning enligt miljöbalken. Naturskyddsföreningen, MKG, Strålsäkerhetsmyndigheten och Östhammars kommun har i samrådet ansett att prövningen ska gälla en ny anläggning med full analys av alternativa lokaliseringar och val av metod. Därmed har det blivit svårt för kärnavfallsbolaget att få regeringen med på dess linje och hemställan dras tillbaks för att inte orsaka mer besvär. 

Ansökan om att få bygga SFR 2 är nu preliminärt planerad att lämnas in i början av maj.

Kärnavfallsbolaget kommenterar på sin hemsida den diskussion om hemställan som förekommit så här: 

Det [hemställan] handlade i sak om att då det är frågan om att bygga ut en befintlig anläggning är det tänkbart för regeringen att inte pröva enligt miljöbalkens kapitel 17. Detta skulle troligen innebära en kortare tillståndsprövning rent tidsmässigt.”

och

De lagar, förordningar och krav som finns gäller, och prövningen av såväl Mark- och miljödomstolen som Strålsäkerhetsmyndigheten påverkas inte av om det är en prövning enligt kapitel 17 eller inte. Det hela har missuppfattats, och därför också skapat viss oro, vilket jag [projektledaren Peter Larsson] är den förste att beklaga.” 

MKG håller inte med. Om regeringen hade gått med på kärnavfallsbolagets hemställan hade miljödomstolen fått en signal om att regeringen i förväg hade godkänt bolagets syn att det inte var fråga om en prövning av en ny anläggning utan bara fråga om en utbyggnad av en befintlig. Detta hade tydligt kunnat påverka bedömningen av ansökan och indirekt även Strålsäkerhetsmyndighetens prövning. 

Tack vare den diskussion som förekommit kommer nu prövningen av den nya anläggningen SFR 2 att kunna ske förutsättningslöst.

 

Länkar:

SKB:s brev till regeringen där de drar tillbaka sin hemställan, 140314 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2, 140127 >> 

Artikel om ansökan om SFR 2 på  SKB:s hemsida, 140314 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma samrådsinlaga efter samrådsmötet om SFR 2 den 1 februari, 140217 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida samrådsmötet om SFR 2, 140201 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev