SKB yttrar sig över kärnbränsleförvarsansökan och allmänhetens remissvar

Utan att Miljödepartementet frågat efter det har kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, lämnat yttranden enligt miljöbalken och kärntekniklagen till regeringen där bolaget bemöter de synpunkter som inkommit som svar på den remiss till allmänheten om kärnbränsleförvarsansökan som departementet skickade ut under våren.

Den 1 april 2020 kungjorde regeringen kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering till ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Regeringen skickade ut kompletteringen på remiss i syfte att säkra att även allmänheten har fått allt underlag och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter.

Den 2 juli 2020 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in ett yttrande till Miljödepartementet som bemöter synpunkter som lämnats till departementet i 18 svar på ovan nämnda remiss.

Yttrandet enligt miljöbalken skriver bolaget endast:

"SKB konstaterar att inget av remissyttrandena tar sikte på vad SKB anfö1t och utvecklat i sin komplettering den 4 april 20 I 9. Inte heller berörs frågan om villkor enligt 17 kap. 7 § miljöbalken."

Yttrandet enligt kärntekniklagen är också kortfattat och svepande:

”Samtliga nu framförda invändningar rörande kärnbränsleförvaret, exempelvis den valda lokaliseringen i Forsmark, inklusive bergets lämplighet för en slutförvarsanläggning och lokala och storregionala grundvattenströmningar, och djupa borrhål som metod för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, har framförts redan under Strålsäkerhetsmyndighetens beredning av SKB:s ansökan enligt kärntekniklagen. Invändningarna har alltså beaktats i Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden till regeringen.”

Kärnavfallsbolaget nämner Kärnavfallsrådets förslag till villkor enligt kärntekniklagen (se nyhet den 17 juni) men anser att frågan redan är bemött.

Bolaget nämner även i yttrandet att bolaget inte har något ytterligare att tillägga vad gäller tillståndsansökan för det planerade kärnbränsleförvaret enligt kärntekniklagen och uppmanar regeringen att fatta beslut i ärendet.

Inkomna svar på allmänhetens remiss finns samlade på MKG.se.

Läs SKB:s yttranden här:

SKB:s yttrande enligt miljöbalken till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan 200702 >>

SKB:s yttrande enligt kärntekniklagen till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan 200702 >>

 

Länkar:

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Följ regeringens prövning av kärnbränsleförvaransökan på MKG.se >>

Fler nyheter om kärnbränsleförvarsansökan och det s.k. LOT-upptaget:

Första LOT-rapporten publicerad med data och information om upptaget, 200615 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >>

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev