SSM har mörkat risker med slutförvaret till domstolen

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har i mark- och miljödomstolens huvudförhandling om kärnbränsleslutförvaret utelämnat information om att det finns riskscenarier för skador på kopparkapslarna inom 300 år efter slutförvaring. Detta rapporterar Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur i en artikel den 11 oktober som hänvisar till protokoll från möten med SSM:s granskningsgrupp för långsiktig säkerhet. Även Ekoredaktionen har detta som en nyhet. Trots en oenighet mellan myndighetens experter och handläggare skriver SSM till domstolen att ”den samlade bilden är att barriärsystemet kan optimeras” och att det finns förutsättningar att uppfylla kraven på säkerhet.

Efter 40 års arbete är trycket stort på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I mark- och miljödomstolens pågående förhandling om ansökan enligt miljöbalken är SSM en viktig motpart, men i diskussionerna om den långsiktiga strålsäkerheten och korrosion av kopparkapslar har SSM varit korta i svaren och säger att ”korrosionsbarriären av koppar har förutsättningar att långsiktigt upprätthålla inneslutning”. 

I dokument som Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur har fått tillgång till och som publicerades den 11 oktober i tidningen och Sveriges Radio går det att läsa att SSM:s experter är bekymrade och oeniga i sina slutsatser. Sveriges Natur skriver: 

”Enligt det förslag som har lämnat in för slutförvar ska ingen av de viktiga kopparkapslarna där bränslet ska förvaras att gå sönder, i alla fall inte innan tusen år ha gått. Men av protokollet från mötet, som Sveriges Natur har tagit del av, framgår att det där med att inga kapslar går sönder kanske inte stämmer. Gruppen anser att förslaget utgår från undersökningar av hållfasthet som pågått under för kort tid. ”Om man inte tror på SKB kan man inte utesluta att alla kapslar går sönder” står det. SKB är alltså industrins bolag, Svensk Kärnbränslehantering. Då handlar det om återigen om krypmekanismen som kan göra att kapseln brister. 

”Vid mötet två veckor innan yrkandet till domstolen ska lämnas in är flera av säkerhetsexperterna uppenbart bekymrade. En av dem säger enligt protokollet ”att det finns andra beräkningsfall som visar högre dos/risk” än de som redan har varit uppe på bordet. En annan anser att ”tillståndsansökan ska avstyrkas” eller “ åtminstone kompletteras med analyser av hur hotet mot kopparens hållfasthet påverkar förvarets skyddsförmåga.” 

Dokumenten, två mötesprotokoll och en presentation som inte tidigare varit tillgängliga för allmänheten finns att ladda ner i Sveriges Naturs artikel och nedan. Protokollen är från den 18 april och 15 juni 2016. Den publicerade presentationen med beräkningar är daterad den 2 maj är förmodligen en bilaga till protokollet från junimötet som ägde rum endast två veckor innan myndighetens yttrande med ett godkännande av ansökan skickades till mark- och miljödomstolen.

Domstolen har under förhandlingen ställt en rad frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten för att få klarhet i hur myndighetens parallella prövning enligt kärntekniklagen påverkar prövningen enligt miljöbalken. Domstolen bl.a. har begärt fler och längre redovisningar av SSM rörande riskerna med kopparkorrosion.

Domstolen ställde den 13 september och den 2 oktober fler frågor till motparterna som ska besvaras den 23-24 oktober under den sista huvudförhandlingsveckan i Nacka. Frågorna finns nedan. Bl.a. ska SSM ”redogöra för sitt arbetssätt för att komma fram till om kraven har uppfyllts avseende långsiktig påverkan på skydd av miljö, dvs. påverkan på biologisk mångfald och ekosystem?”. 

Efter ett eventuellt tillstånd från regeringen kommer Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätta med en stegvis prövning. Detta sker inte enligt miljöbalken hos mark- och miljödomstolen. Därför är det viktigt att frågor rörande den långsiktiga strålsäkerheten behandlas demokratiskt och öppet hos mark- och miljödomstolen med all information tillgänglig innan regeringen får frågan på sitt bord.

 

Länkar: 

Sveriges Natur: ”Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret”, 171011 >>

Sveriges Radio: ”Strålsäkerhetsmyndigheten: Risker med planerad slutförvarsmetod”, 171011 >> 

SSM protokoll från möte 160615 >>

SSM Presentation Kopparprocesser – sammanfattning, 160502 >> 

SSM protokoll från möte, 160418 >> 

Domstolens frågor från den 13 september >> 

Domstolens frågor från den 2 oktober >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM vill att regeringen tillstyrker ansökan trots problem med kopparkapslar, 160629 >>

Här kan du följa Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete på MKG:s hemsida >>

MKG på Facebook >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Samlade tidigare nyheter om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>