SSM meddelar domstolen att ansökan om SFR 2 kan tillstyrkas enligt miljöbalken

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har svarat på mark- och miljödomstolens remiss i sak angående ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. SSM anser att ansökan kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken och att sökanden tagit hänsyn till miljöbalkens allmänna hänsynsregler om att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av joniserande strålning. Nu väntas en fortsatt skriftväxling mellan remissinstanserna och en huvudförhandling hösten 2019. 

Den 11 december 2017 kungjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. SSM prövar ansökan enligt kärntekniklagen och mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Liksom vid prövningen av ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle kommer de båda ansökningarna att granskas parallellt. Yttranden kommer att skickas till regeringen för beslut om tillstånd och tillåtlighet.

SSM, som även är remissinstans i målet hos domstolen, meddelade den 17 januari att ansökan enligt dem kan ges tillåtlighet enligt miljöbalken. SSM skriver i sin nyhet om remissvaret. ”Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att SKB:s val av metod och plats har tagit hänsyn till miljöbalkens krav, att SKB har visat att långsiktig strålsäkerhet kan uppnås med den referensutformning de redovisat i sin ansökan samt att utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt. Vidare bedömer myndigheten att SKB, för frågan om strålsäkerhet, har visat att bolaget har den kompetens och förmåga som krävs för den sökta verksamheten för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser.” 

Under våren väntas en fortsatt skriftväxling mellan remissinstanserna. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, kommer ges möjlighet att bemöta SSM:s yttrande och SSM kommer därefter att ges möjlighet att yttra sig över bemötandet. SKB har redan den 20 december bemött övriga remissinstansers synpunkter och dessa har getts möjlighet att svara senast den 20 februari. Skriftväxlingen avslutas enligt domstolens nuvarande tidsplan den 10 juni och huvudförhandlingen planeras ske mellan 23 september och den 4 oktober.  

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, framförde i sitt yttrande från den 31 oktober bl.a. vikten av att en fullständig miljöprövning görs, att även domstolen prövar strålsäkerhetsfrågor samt att utspädning i Östersjön som säkerhetsprincip inte motsvarar bästa möjliga teknik, BAT. Föreningarna anser att det finns betydande risk att naturmiljön i havet ovanför slutförvaren (Öregrundsgrepen) påverkas negativt.

 

Länkar: 

Nyhet på SSM:s hemsida 190117 >>

SSM:s yttrande inskickad till domstolen 17 januari >>
Bilagor:
1. Prövningen enligt kärntekniklagen >>
2. Granskningsrapport - utbyggnad och fortsatt drift av SFR >>

Om SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2, 181031 >> 

SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2, 180326 >> 

Domstolen och SSM kungör SFR-2-ansökan, 171211 >>