SSM meddelar domstolen att ansökan om SFR 2 kan tillstyrkas enligt miljöbalken

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har svarat på mark- och miljödomstolens remiss i sak angående ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. SSM anser att ansökan kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken och att sökanden tagit hänsyn till miljöbalkens allmänna hänsynsregler om att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av joniserande strålning. Nu väntas en fortsatt skriftväxling mellan remissinstanserna och en huvudförhandling hösten 2019. 

Den 11 december 2017 kungjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. SSM prövar ansökan enligt kärntekniklagen och mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Liksom vid prövningen av ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle kommer de båda ansökningarna att granskas parallellt. Yttranden kommer att skickas till regeringen för beslut om tillstånd och tillåtlighet.

SSM, som även är remissinstans i målet hos domstolen, meddelade den 17 januari att ansökan enligt dem kan ges tillåtlighet enligt miljöbalken. SSM skriver i sin nyhet om remissvaret. ”Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att SKB:s val av metod och plats har tagit hänsyn till miljöbalkens krav, att SKB har visat att långsiktig strålsäkerhet kan uppnås med den referensutformning de redovisat i sin ansökan samt att utbyggnad och drift av anläggningen kan genomföras på ett strålsäkert sätt. Vidare bedömer myndigheten att SKB, för frågan om strålsäkerhet, har visat att bolaget har den kompetens och förmåga som krävs för den sökta verksamheten för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser.” 

Under våren väntas en fortsatt skriftväxling mellan remissinstanserna. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, kommer ges möjlighet att bemöta SSM:s yttrande och SSM kommer därefter att ges möjlighet att yttra sig över bemötandet. SKB har redan den 20 december bemött övriga remissinstansers synpunkter och dessa har getts möjlighet att svara senast den 20 februari. Skriftväxlingen avslutas enligt domstolens nuvarande tidsplan den 10 juni och huvudförhandlingen planeras ske mellan 23 september och den 4 oktober.  

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, framförde i sitt yttrande från den 31 oktober bl.a. vikten av att en fullständig miljöprövning görs, att även domstolen prövar strålsäkerhetsfrågor samt att utspädning i Östersjön som säkerhetsprincip inte motsvarar bästa möjliga teknik, BAT. Föreningarna anser att det finns betydande risk att naturmiljön i havet ovanför slutförvaren (Öregrundsgrepen) påverkas negativt.

 

Länkar: 

Nyhet på SSM:s hemsida 190117 >>

SSM:s yttrande inskickad till domstolen 17 januari >>
Bilagor:
1. Prövningen enligt kärntekniklagen >>
2. Granskningsrapport - utbyggnad och fortsatt drift av SFR >>

Om SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2, 181031 >> 

SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2, 180326 >> 

Domstolen och SSM kungör SFR-2-ansökan, 171211 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev