SSM till regeringen: Godkänn Fud-2019, inget om LOT-försöket

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skickade den 30 mars in sitt yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2019 och anser att regeringen kan godkänna programmet utan att några villkor anges. Det meddelade myndigheten den 1 april i ett pressutskick. SSM motiverar rekommendationen med att industrins kärnavfallsbolag SKB lever upp till SSM:s syn på vad lagen säger och att SSM bedömer att bolaget uppfyllt de villkor regeringen ställde i beslutet om 2016 års forskningsprogram (Fud-2016). 

Under september vart tredje år ska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB, enligt kärntekniklagen och kärnteknikförordningen redovisa ett kärnavfallsforskningsprogram i ett dokument till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Dokumentet har fått benämningen Fud-rapport som står för forskning, utveckling och demonstration. Senaste rapporten är Fud-2019 som lämnades in i slutet av september 2019.

Rapporten har varit ute på bred remiss från SSM som sammanställt remisserna i en granskningsrapport och tillfört sin egen analys.  SSM har nu lämnat sitt yttrande över Fud-rapporten till regeringen innehållande slutsatser och rekommendationer. Myndigheten anser att regeringen kan godkänna programmet utan att några villkor anges. SSM motiverar rekommendationen med att industrins kärnavfallsbolag SKB lever upp till SSM:s syn på vad lagen säger och att SSM bedömer att bolaget uppfyllt de villkor regeringen ställde i beslutet om 2016 års forskningsprogram (Fud-2016).

Enligt SSM har SKB, bland annat, redovisat en tydlig strategi för fortsatt utveckling av förvaret för så kallat långlivat avfall (SFL).

– Vi rekommenderar att regeringen godkänner programmet. Det lever upp till de krav som lagen ställer på det, liksom de villkor som regeringen ställde i beslutet för 2016 års Fud-program, säger Bengt Hedberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten i myndighetens pressutskick den 1 april 2020.

Regeringen kan ställa villkor i sitt beslut över Fud-programmet men SSM anser inte att det finns något att lyfta till regeringen som kan vara särskilt värt att betänka.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG skickade in i ett gemensamt yttrande över rapporten Fud-2019 till SSM den 24 januari. I yttrandet tar föreningarna upp att kärnavfallsbolaget SKB har tagit upp två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet under hösten 2019. Föreningarna menade att det är viktigt att regeringen i sin tillåtlighets- och tillståndsprövning av kärnbränsleförvaret har ett fullgott underlag rörande förutsättningarna för den långsiktiga integriteten av kopparkapslarna som ska användas. Föreningarna ansåg att detta kräver att regeringen har tillgång till analyser av omfattningen av den kopparkorrosion och annan påverkan på koppar som skett i de upptagna LOT-försökspaketen. Föreningarna menade därför att SSM ska föreslå att regeringen agerar inom Fud-processen för att få till stånd en snabb och oberoende kvalitetssäkrad analys av kopparkorrosionen i de upptagna LOT-paketen.

Föreningarna framförde även detta på mötet den 25 mars med SSM:s generaldirektör och medarbetare.

Detta tar inte SSM hänsyn till i sitt yttrande till regeringen. Myndigheten skriver så här i yttrandet:

”Fud-program 2019 omfattar kärnkraftsindustrins hantering och slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt avveckling av kärntekniska anläggningar. SKB:s redovisning avser därmed både verksamheter och anläggningar som har tillstånd och står under myndighetens tillsyn samt sådana som är under lokalisering och konceptutveckling eller i tillståndsprövning. Pågående prövningsärenden som beslutas av regeringen omfattar SKB:s ansökningar om att uppföra en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle, att utöka lagringskapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle och att bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. SSM har som beredande myndighet granskat dessa ansökningar enligt kärntekniklagen och lämnat yttranden till regeringen. SSM föregriper i granskningen av SKB:s Fud-program 2019 varken regeringens prövning i dessa ärenden eller myndighetens ställningstaganden i tillsynen över tillståndsgivna verksamheter.”

Detta betyder att SSM inte tar möjligheten att med ens en kommentar nämna LOT-paketen som tagits upp efter att myndigheten den 30 september 2019 senast yttrade sig till regeringen om kopparkorrosionsproblemen som kan finnas för det planerade förvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. LOT-försöken nämns i SSM:s granskningsrapport som skickades in med yttrandet, men MKG får uppfattningen att myndigheten inte har en egen analys av SKB:s kopparkorrosionsforskning utan främst gör en redovisning av vad SKB säger i olika rapporter.

Kärnavfallsrådet lämnar ett separat yttrande över Fud-2019 till regeringen senast den sista juni. Regeringen har att besluta om programmet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen och kan villkora beslutet. Oftast tas beslutet mot slutet av året efter det att Fud-rapporten lämnades in.

Länkar:

SSM:s yttrande till regeringen över forskningsprogrammet Fud-2019 200330 >>

SSM:s rapport med granskning och utvärdering av Fud-program 2019 200330 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, MKG m.fl. hade ett möte med SSM:s GD och medarbetare 200325 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Fud-2019 200124 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget 200227 >>

Läs mer om Fud-2019 och andra Fud-processer på mkg.se. Där finns en särskild flik för alla Fud-processer från 1986 till 2019 års Fud som är den senaste >>

Mer om LOT-upptaget på MKG:s hemsida:

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande” 200322 >>

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020, 200311 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >> 

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

Nyhet om ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Läs mer om kärnbränsleförvaret, SKB:s komplettering och kopparkorrosion:

SKB yttrar sig över remissvar om bolagets komplettering om kopparkorrosionen 191218 >>

SKB ges möjlighet att besvara yttranden över komplettering, 191119 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>

Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Östhammars kommun yttrar sig över SKB:s komplettering, 191203 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev