Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – Frågan om samordning av mål måste utredas ytterligare

Den 22 november tog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nya beslut om den fortsätta handläggningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Innan en huvudförhandling kan ske i målet kommer en remissrunda att hållas om vilken samordning som kan behövas mellan prövningen av SKB:s pågående ansökningar (om kärnbränsleförvaret, SFR 2, hamnverksamheten och artskyddsdispensen). En huvudförhandling i målet kommer därför att dröja och hållas tidigast hösten 2017 eller vid senare tidpunkt.

Den 2 november höll Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en muntlig förberedelse rörande målen om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle (M1333-11), SFR 2 (M7062-14), utökad hamnverksamhet (M 6009-16) samt målet om dispens från art- och habitatdirektivet (M4617-13). Domstolen såg svårigheter med att överblicka processen i samtliga mål och ville undersöka möjligheten för en samordnad prövning av de kumulativa effekterna av exempelvis buller, utsläpp och Natura 2000-tillstånd i Forsmark. Både sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten ansåg att målen skulle prövas separat och att huvudförhandlingen för målet om ett kärnbränsleförvar ska ske i mars-april 2017.

Den 22 november skickade domstolen ut sitt beslut om den fortsatta handläggningen i målet:

”1. Motparter ska ges tillfälle att yttra sig i frågorna om vilka samband som finns mellan SKB:s ansökningar i de fyra målen och om det finns behov av samordnad prövning av två eller flera av målen. Detta kommer att ske genom en underrättelse till motparterna i mål M 1333-11. 

2. Mål M 1333-11 ska planeras för huvudförhandling tidigast från och med september 2017. Mark- och miljödomstolen avser att ta fram en ny tidsplan efter att SKB getts tillfälle att bemöta synpunkter som inkommet enligt punkten 1.” 

Domstolen skriver bl.a. i sitt protokoll att det är en central del vid prövningen att kommuner, myndigheter, miljöorganisationer och andra parter får tillfälle att yttra sig, även i frågor om samordnad prövning. Domstolen konstaterar samtidigt att ansökningarna om SFR 2 och den utökade hamnverksamheten inte kungjorts ännu, och att det finns skäl att inhämta synpunkter från remissinstanserna i frågorna om samband mellan målen, och att detta bör ske i målet om kärnbränsleförvaret (M1333-11). 

Domstolen avslutar bl.a. med att det kommer att behövas synpunkter från Strålsäkerhetsmyndigheten om behovet av en koordinering av handläggningen av ansökningarna enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Domstolen avser först därefter ta fram en ny tidsplan och då besluta om huvudförhandling ska hållas under hösten 2017 eller vid senare tidpunkt.

Det har ännu inte getts möjlighet för motparterna att yttra sig över kärnavfallsbolagets bemötande i sak från mitten av oktober. Hur domstolen ska hantera denna fråga behandlas inte i dagens beslut.

 

Länkar:

Domstolens protokoll om fortsatt handläggning, 161122 >> 

Här kan du följa domstolsprövningen på MKG:s hemsida >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar, 161102 >> 

SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM, 161017 >>

Avstyrk ansökan: Yttrande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till miljödomstol och SSM, 160531 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev