Domstolen skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2, ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Bolaget vill bygga det nya slutförvaret som en tillbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR. I ansökan anger bolaget att ansökan gäller en ”utökad verksamhet” vid det befintliga slutförvaret. Taktiken är att försöka undvika en fullständig miljöprövning av det nya slutförvaret vilket Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser är ett anmärkningsvärt juridiskt agerande. Den 29 januari skickade mark- och miljödomstolen ut en förfrågan om kompletteringsbehov för ansökan med en remisstid drygt en månad, till den 2 mars

Uppdatering 1: Naturskyddsföreningen och MKG har fått förlängd svarstid till 1 juni.
Uppdatering 2: Naturskyddsföreningen och MKG har fått förlängd svarstid till 30 september. Det har även Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Se länk nedan. 

Förfrågan har endast skickats till det som i miljöbalken benämns som berörda myndigheter, inklusive Östhammars kommun. Detta till skillnad från ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark som när den kom våren 2011 av domstolen även skickades till miljöorganisationer och Kärnavfallsrådet.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har anmält till domstolen att föreningarna via ett gemensamt juridiskt ombud vill vara motpart i miljöprövningen.

Prövningen av ansökan om att få bygga ett nytt SFR 2 ska ske samordnat och parallellt i miljödomstolen och hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Det återstår att se om SSM kommer att skicka ut ansökan på remiss om kompletteringsbehov. Naturskyddsföreningen och MKG vill, på samma sätt som i prövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle, skicka in likalydande och samtida yttranden i prövningsprocessen till domstolen och SSM.

I samrådet inför ansökan har SSM, Kärnavfallsrådet, Östhammars kommun och Naturskyddsföreningen och MKG alla sagt till kärnavfallsbolaget att ansökan ska gälla en ansökan om en ny anläggning. Detta har bolaget valt att ignorera. Östhammars kommun har redan uppmärksammat detta till regeringen eftersom bolaget genom sitt agerande försöker undvika den obligatoriska regeringsprövningen av en kärntekniks anläggning och kommunens då mister sin vetorätt. Redan innan ansökan lämnades in vände sig bolaget till regeringen för att få ett beslut om att ansökan inte skulle gå till regeringen för en tillåtlighetsprövning, men denna begäran drogs tillbaka efter omfattande kritik, inte minst från Östhammars kommun.

Naturskyddsföreningen och MKG är fundersamma över domstolens begränsade remiss och korta remisstid. Föreningarna är oroliga för att detta betyder att domstolen är på väg att acceptera bolagets strategi att undvika en fullständig miljöprövning.

 

Länkar:

Mark- och miljödomstolens förfrågan om kompletteringsbehov (ab 4) 150129 >>

Dagboksblad för målet (M 7062-14) daterad 150202 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att ansökan om att för bygga ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2, är inlämnad 141219 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Östhammars kommuns skriver till regeringen om tillåtlighetsprövning av SFR 2-ansökan 150206 >>

Kärnavfallsrådet förtydligar: SFR 2 ska ses som en ny anläggning, 140505 >>

SKB drar tillbaka sin hemställan till regeringen om SFR 2, 140314 >>

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR 2, 140201 >>

SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2, 140127 >>

Uppdatering:
 Naturskyddsföreningen och MKG:s beviljan om anstånd till den 30 september, 150507 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen och myndigheten planerar samordnad granskning, 150428 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev