Kärnavfallsrådet: Långsiktiga strålsäkerheten viktig i domstolsprövningen

Statens rådgivande organ, Kärnavfallsrådet, anser att det är viktigt att prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt miljöbalken innehåller samma underlag om metodens säkerhetsfunktioner och den långsiktiga säkerheten som i prövningen enligt kärntekniklagen hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Detta skriver rådet i sitt svar på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts remiss om kompletteringsbehov, som skickades om den 26 juni.

Den 13 april skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut en underrättelse till myndigheter, organisationer och sakägare i prövningen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Remissinstanserna bereddes tillfälle att senast den 26 juni yttra sig över om slutförvarsansökan är komplett, och även ge formella yrkanden om komplettering eller avvisning. 

Den 26 juni skickade statens rådgivande organ, Kärnavfallsrådet, in sitt svar till domstolen. Rådet sammanfattar och hänvisar till sina tidigare inlämnade yttranden där det finns yrkanden i olika frågeställningar. Därefter betonar Kärnavfallsrådet vikten av att ”beredningen i mark- och miljödomstolen avser samtliga de omständigheter som har betydelse för tillåtligghetsfrågan och särskilt gällande de olägenheter av joniserande strålning som kan bli följden i de fall anläggningens säkerhetssystem och barriärer på en eller flera punkter skulle brista. Om detta underlag inte är tillgängligt blir det för domstolen svårt att bemöta viktiga synpunkter gällande slutförvarets säkerhet ”. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, håller med Kärnavfallsrådet i sitt yttrande som föreningarna skickade in 26 juni. Frågan om huruvida strålsäkerhetsfrågorna ska hanteras i miljöbalksprövningen är viktig för att kunna ha en öppen domstolsprövning av slutförvarets långsiktiga miljösäkerhet.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets yttrande, 150626 >> 

Nyhet om att Kärnavfallsrådet efterfrågar många kompletteringar i domstolsprövningen av slutförvarsansökan, 130927 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om kärnavfallsrådets första yttrande om kompletteringsbehov 121031 >> 

Nyhet om att domstolen bereder remissinstanserna tillfälle att yrka om komplettering eller avvisning, 150413 >> 

Nyhet om Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande, 150624 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 150626 >>

Samtliga yttranden som skickats till domstolen finns att ladda ner här >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev