Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2022-2023

Regeringen beslutade i december 2020 enbart om kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2021 istället för den normala treårsperioden. Detta eftersom Riksgälden behövde analysera den säkerhet som kallas kompletteringsbeloppet ytterligare för perioden 2022-2023. Riksgälden remissade ett förslag på avgifter och säkerheter i juni och Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har lämnat ett remissvar. I nyheten finns även några andra remissvar.

I yttrandet poängterar föreningarna att de frågeställningar som lyftes i det gemensamma remissvaret på förslaget till avgifter och säkerheter för 2021 fortfarande är aktuella. Frågorna handlar om prognoser för framtida elproduktion och om att kärnavfallsavgifter fastställs så att framtida kostnader ska täckas exakt. Föreningarnas remissvar från förra året bifogades som en bilaga.

När det gäller prognoserna så ökar elproduktionen från vind- och vattenkraft på sikt vilket periodvis gör kärnkraften olönsam och i längden bör innebära en lägre produktionsnivå för att minska förlusterna. Minskad produktion skulle innebära att lägre summor betalas i kärnavfallsavgifter.

Föreningarna stödjer den kraftiga höjningen av kompletteringsbeloppet som är den finansiella säkerhet som ska garantera mot oförutsedda kostnadshöjningar eller att medlen i kärnavfallsfonden inte växer som planerat.

Problemet med att kärnavfallsavgifter fastställs så att framtida kostnader ska täckas exakt innebär att alla risker som skulle kunna innebära högre kostnader än de beräknade får betalas av staten. Även om det finns ett system med säkerheter så ger inte det samma trygghet som pengar som redan är inbetalade till kärnavfallsfonden.

Föreningarna menar att avgiften borde höjas för att minska risken att det blir staten som får betala industrins kostnader i slutändan.

I våras hade riksgälden ute en remiss om en ny beräkningsmodell för kärnavfallsavgifter där ändrade kompletteringsbelopp ska kompensera för oväntade kostnadsökningar. MKG:s yttrande och nyhet om den remissen finns länkade nedan.

Även Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ställer sig bakom Riksgäldens förslag. Kärnavfallsbolaget SKB och Vattenfall anger i sina remissvar att de uppskattar att det tas fram en ny beräkningsmodell men att de anser att industrin skulle ha varit mer involverad i processen och att modellen bör fortsätta utvecklas till nästa treårsperiod.

 

Länkar:

Yttrande över kärnavfallsavgifter för 2022-2023 från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 210831 >>

Kärnavfallsrådets yttrande >>

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande >>

Kärnavfallsbolaget SKBs yttrande >>

Bilaga till SKBs yttrande >>

Vattenfalls yttrande >>

Nyhet om Riksgäldens remiss med förslag på avgifter och belopp för 2022-2023, 210624 >>

MKG: Riksgälden bör inkludera fler riskscenarier i sina beräkningar för kärnavfallsfinansiering, 210510 >>

MKGs nyhet om riksgäldens remiss om en ny beräkningsmodell, 210324 >>

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för 2021, 201218 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev