Naturskyddsföreningen och MKG skickar in komplettering på sitt senaste yttrande till miljödomstolen och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, skickade den 14 december in ett kompletteringsyttrande till mark och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i miljöprövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Yttrandet är en komplettering av det större yttrandet med yrkanden som skickades in den 26 juni. I det nya yttrandet tar föreningarna upp ny kunskap om kopparkorrosion i syrgasfri miljö och om den alternativa metoden djupa borrhål. Föreningarna framför även kritiska synpunkter på SSM:s agerande i miljöprövningen.

Yttrandet tar upp viktiga frågeställningar som dykt upp under de sex månader som gått sedan det större yttrandet lämnades in den 26 juni. I yttrandet tar föreningarna upp fyra punkter:

- Bristande kunskap om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten
- Kunskapsutvecklingen av djupa borrhål som alternativ utformning av geologisk deponering
- Behovet av att ta upp försökspaketet S2 i LOT-projektet i Äspölaboratoriet
- Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, agerande i miljöprövningen

Avsnittet om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten tar dels upp de nya vetenskapliga artiklar som blivit uppmärksammade under hösten och som visar på att koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Föreningarna bifogar även ett yttrande som prof. em. i korrosionslära vid KTH, Christofer Leygraf, skrivit till SSM i detta ärende. Prof. Leygraf tar även upp påverkan av strålning på kopparkorrosion.

Avsnittet om djupa borrhål tar upp den workshop som den amerikanska myndigheten Nuclear Waste Technical Review Board höll i ämnet den 20-21 oktober.

Avsnittet om LOT-projektet i Äspölaboratoriet påpekar att kärnavfallsbolaget SKB försöker gömma undan projektet. Naturskyddsföreningen och SKB vill att försökspaket LOT S2 ska tas upp och undersökas eftersom frågan om hur mycket kopparkorrosion som sker i slutförvarsmiljön kan avgöras.

Slutligen lämnar föreningarna några kritiska synpunkter på SSM:s agerande i prövningen. Föreningarna menar att myndigheten är dålig på att förstå vikten av att prövningen hos myndigheten och i domstolen är samordnad och parallell. Dessutom menar föreningarna att SSM anser att det är viktigare att ett slutförvar kan byggas snart än att möjligen säkrare alternativ vad gäller plats och metod utreds ytterligare. Slutligen ställer sig föreningarna frågande inför att SSM redovisar preliminära slutsatser i sakfrågor innan ansökan är konstaterad komplett nog för att kungöras både av SSM och miljödomstolen.

 

Länkar:

Föreningarnas kompletteringsyttrande med bilaga, 151214 >> 

Bilaga: Professor Christoffer Leygrafs yttrande till SSM, 151121 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande 150626 >>

Nyhet om de två nya kopparkorrosionsartiklarna, 151005 >>

Nyhet om de internationella forskarnas avvisning av kritiken, 151214 >>

Nyhet om NWTRB:s workshop om djupa borrhål, 151020 >>

Nyhet om SSM:s yttrande till domstolen, 150623 >>

Nyhet om att domstolen bereder remissinstanserna tillfälle att yrka om komplettering eller avvisning, 150413 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev