Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2 – utspädning i Östersjön är inte bästa möjliga teknik

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 oktober skickat in sitt yttrande i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, angående ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Några av de inställningar som föreningarna framför är bl.a. vikten av att en fullständig miljöprövning görs, att även domstolen prövar strålsäkerhetsfrågor samt att utspädning i Östersjön som säkerhetsprincip inte motsvarar bästa möjliga teknik, BAT. Föreningarna anser att det finns betydande risk att naturmiljön i havet ovanför slutförvaren (Öregrundsgrepen) påverkas negativt.

Den 11 december 2017 kungjordes ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, av både Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, eftersom ansökan prövas av både miljöbalken respektive kärntekniklagen. Allmänheten uppmanades att skicka in sina synpunkter på ansökan och Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG fick anstånd till den 31 oktober med sitt yttrande, som lämnades in idag. Strålsäkerhetsmyndigheten, som även är en remissinstans till domstolen, planerar att lämna in sitt yttrande senast den 21 januari. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har varit med i processen sedan samråden inför ansökan och förutom dagens yttrande lämnat in yttranden i kompletteringsfasen innan kungörelsen. 

I föreningarnas yttrande i sak utvecklas de frågor som lyfts i tidigare yttrande och sammanfattas kortfattat nedan. Hela yttrandet finns att ladda ner längst ner på sidan. 

Föreningarnas inställning i sak:

-Prövning av SFR2 som en utbyggnad hindrar inte att en fullständig miljöprövning görs vad gäller plats- och metodval
”När regeringen prövar tillåtlighetsfrågan enligt 17 kap. MB ska den tillämpa miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap. Trots att det nu är fråga om en tillåtlighetsprövning av en befintlig verksamhet som ska utvidgas, så ska regeringen ändå pröva lokaliseringen av den nu sökta delen. Det är därför viktigt att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen, oavsett att det gäller en utvidgning av en befintlig verksamhet, vinnlägger sig om att samtliga faktorer som är av betydelse för lokaliseringsfrågan blir tillräckligt och korrekt belysta.”

-Vikten av att domstolen prövar strålsäkerhetsfrågor och att SSM följer både kärntekniklagen (KTL) och miljöbalken (MB) i sin prövning
Mot bakgrund av SSM:s missuppfattning av förhållandet mellan MB och KTL/SSL, är det nu särskilt angeläget att mark- och miljödomstolen gör en egen, och inte minst från SSM:s föreskrifter självständig, bedömning också av strålsäkerhetsfrågorna.”

-Utspädning i Östersjön som en säkerhetsprincip, motsvarar inte bästa möjliga teknik (BAT)
”Så länge som sökanden inte kan visa att utspädning till havet dels motsvarar vad som vid det nu kommande prövningstillfället anses vara BAT, dels inte kan riskera orsaka skador på ekosystem och eller människors hälsa så kan inte denna teknik vara tillåtlig.”

-Betydelsen av storregionala grundvattenströmmar, samt betydelsen av ”pockmarks” på havsbotten:
”Föreningarna har uppmärksammat att Statens geologiska undersökningar (SGU) i ett yttrande den 20 januari 2012 i samrådet inför ansökan (bilaga 1) i en undersökning 2010 att s.k. "pockmarks" med diametrar upp till 40 m förekommer på havsbottenytan i området ovanför SFR. Pockmarks är kratrar på havsbottnen som uppkommer av gas eller vätska som strömmar genom sedimenten och får dem att eruptera.”

-Betydelsen av korrosiva jordströmmar till följd av elöverföringslänken Fenno-Skan
”Föreningarna menar dock att det är anmärkningsvärt att det finns problem med betongen som kan bero på korrosion av armeringen som i sin tur kan bero på jordströmmar i området och att detta inte kan avfärdas som en slump.”

-Risker för och konsekvenser av att slutförvaret börjar läcka (ut i havet) redan inom några hundra år
Föreningarna vill med detta belysa att SKB har en skyldighet att redovisa effekter på naturen, oavsett om det direkt eller indirekt kan komma att påverka förutsättningarna för människan. På något sätt måste också de granskande myndigheterna sätta upp tydliga riskkriterier för sådan påverkan på naturen.”

-Val av plats
"Föreningarna har under kompletteringsfasen efterfrågat en fullgod analys av alternativa lokaliseringar för SFR 2. Trots att regeringen har bestämt att målet ska handläggas som en utbyggnad av befintligt SFR, så ska det ändå göras en lokaliseringsbedömning av den nu sökta utbygganden."

-Bättre hushållning av naturresurser:
Föreningarna anser att det är bra att sökanden ändra sig och nu avser deponera reaktortankarna segmenterade. Samtidigt betyder detta med stor sannolikhet att sökanden skulle kunna minimera även volymerna av övrigt rivningsavfall och föreningarna anser att ansökan bör kompletteras i detta avseende.”

-De långsiktiga riskerna för avsiktliga intrång
Föreningarna menar dock att det inte går att bortse från risker för avsiktliga intrång bara för att det är svårt att förutse och beräkna risker för dessa. I en miljöprövning enligt MB ska alla risker för skada på människa och miljö hanteras.”

-Påverkan på naturmiljön vid byggande och drift
”Föreningarna har i kompletteringsfasen haft synpunkter på att området som varit avsatt för en ny nedfartstunnel till SFR 2 kan påverka livsmiljön visa orkidéer och mindre hackspett. I och med att sökanden i den andra kompletteringen beslutat att det inte ska byggas en särskild nedfartstunnel bör hotet mot arternas livsmiljö minska. Sökanden anger dock att påverkan inte kan uteslutas p.g.a. andra verksamheter som i stället kan genomföras på aktuella ytor. Föreningarna anser inte att detta ska tillåtas. Sökanden bör hindras att vidta åtgärder som påverkar livsmiljön för arterna.” 

-Transporter av bergmassor med båt
Föreningarna anser att transport med fartyg eller pråm ska vara huvudalternativet för borttransport av bergmassor.”

 

 

Länkar: 

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak, 181031 >>
Bilaga: SGU:s samrådsinlaga, 120120 >> 

SSM beviljas förlängd remisstid hos domstolen för SFR 2, 180326 >> 

Domstolen och SSM kungör SFR 2-ansökan, 171211 >>

Här kan du ladda ner samtliga inlämnade remissvar till Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Här finns domstolens aktbilagor tillgängliga för nedladdning >>

På MKG:s portal om SFR 2 kan följa prövningsprocessen >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev