Oskarshamn försöker pressa regeringen om Clab-utökning: Har 1,2 miljarder att vinna på kärnbränsleförvarsbeslut

Oskarshamns kommun vill inte att regeringen ska bryta ut ansökan om att öka kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. I ett yttrande till departementet den 15 april listar kommunen sina ståndpunkter och vikten av en sammanhållen prövning. Det är dock tydligt att detta är ett nytt krav från kommunen som har att vinna 1,2 miljarder kronor på ett positivt beslut rörande kärnbränsleförvaret. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG menar att det är viktigt att det finns ett fungerande mellanlager och att detta garanteras snabbast genom att ansökan om utökningen bryts ut. Då kan även de frågetecken som fortfarande finns rörande kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet hanteras i den takt som krävs.

Den 5 mars 2021 skickade Oskarshamn och Östhammars kommuner en skrivelse till statsminister Stefan Löfven i syfte att skynda fram ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvarsansökan. Oskarshamns kommun försöker återigen i ett yttrande till regeringen den 15 april pressa på ett beslut och menar dessutom att kommunen är emot att frågan om att få öka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle Clab bryts ut ur ansökan för att behandlas snabbare. Kommunen skriver: ”Vi vidhåller kommunens tidigare krav att endast en utökning av lagringskapacitet för Clab inte accepteras.”

Kommunen hänvisar bakåt i tiden till olika skrivningar där det sägs att Clab endast ska vara ett mellanlager och att det inte få bli en slutlig lösning för kärnbränsleförvaring. Dock finns i yttrandet ingen hänvisning till kommunens ”tidigare krav” på att utökningen av kapaciteten av Clab inte ska hanteras separat. Detta beror helt enkelt på att detta är ett nytt krav från kommunen. I det veto-beslut kommunen tog den 11 juni 2018, skrev kommunen endast att ”Oskarshamns kommun tillstyrker att regeringen beslutar att tillåta att en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle, Clink, etableras invid mellanlagret Clab i Simpevarp, Oskarshamns kommun.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har svårt att förstå logiken i kommunens agerande. Det är naturligtvis viktigt att det finns ett fungerande mellanlager för använt kärnbränsle oberoende på om regeringen säger ja eller nej till själva kärnbränsleförvaret. Men föreningen befarar att det kan vara så att Oskarshamns kommun förstår att det finns en risk för att regeringen säger nej till kärnbränsleförvaret eftersom det fortfarande inte är visat att förvaret blir långsiktigt säkert. Då skulle kommunen kunna förlora de resterande 1,2 miljarder kronor som utlovats kommunen i det s.k. mervärdesavtal som kärnkraftindustrin 2009 tecknade med Oskarshamns och Östhammars kommuner. Mer information om avtalet finns nedan inklusive ett uttalande från den tiden av politiken i Oskarshamns kommun.

Enligt avtalet ska kommunerna få dela på 2 miljarder i investeringar och den kommun som inte fick förvaret skulle få 75% av pengarna och den andra kommunen 25%. Det blev Östhammar som fick förvaret och Oskarshamn får 1,5 miljarder varav 20% innan beslut om förvaret. Men de resterande 1, 2 miljarderna erhålls bara om regeringen säger ja till kärnbränsleförvaret.

Kärnkraftindustrin har varnat för att mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk blir fullt år 2023 om inte ansökan om att öka kapaciteten från dagens 8000 ton till 11 000 ton godkänns av regeringen. Enligt skulle följden kunna bli att svensk kärnkraft måste släckas ner. MKG har gjort en egen beräkning som publicerats i ett PM och kommit fram till att kärnkraftsdriften inte är hotat förrän kring 2030 eftersom det även finns plats i lagringsbassänger vid varje kärnkraftsreaktor. 

Det är naturligtvis inte bra att fylla på reaktorernas lagringsbassänger om det kan undvikas. Att bryta ut tillståndsprövningen av ökningen av kapaciteten i Clab ur kärnbränsleförvarsansökan är därför en prioritet. Då kommer prövningen av problemställningarna rörande kopparkapslarna i det planerat kärnbränsleförvaret få ta sin tid utan att det påverkar driften av kärnkraftreaktorerna. Kärnavfallsrådet har i en skrivelse till regeringen angett hur detta kan genomföras juridisk (se nyhet nedan).

 

Länkar:

E-post med skrivelse från Oskarshamns kommun med kommunens ståndpunkter avseende inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle, 210407 >>

Protokoll Kommunstyrelsen 2021-03-23 om Oskarshamns kommuns ståndpunkter avseende inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle >>

Oskarshamns kommuns ståndpunkter avseende inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle >> 

Det s.k. mervärdesavtalet: Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet, 090406 >>

SKB Pressmeddelande om samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar, 090407 >>

Oskarshamnstidningen "Två miljarder satsas i Oskarshamn och Östhammar", 090407 >>

Oskarshamnstidningen "Wretlund helnöjd med avtalet", 090408 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften, 210310 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet skriver till regeringen om Clab och riksdagsinitiativ, 210324 >> 

Här går det att se alla inkomna ärenden till regeringens prövning av ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Östhammar och Oskarshamns kommuner pressar regeringen om tidsplan, 210307 >> 

Regeringen svarar kommunerna om plan för kärnbränsleförvarsbeslutet, 201124 >> 

Östhammar och Oskarshamns kommuner vill ha tidsplan av regeringen, 200930 >>

Oskarshamn säger ja till Clink, 180625 >>