Regeringen höjer kärnavfallsavgifterna för 2018-2020

Regeringen beslutade den 21 december att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden ska höjas. Det blir en ökning från dagens ca. 4,0 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca. 5,0 öre/kWh. Avgifterna skiljer sig mellan kärnkraftsbolagen där avgifterna för de bolag som avvecklar reaktorer höjs mest.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2017 granskat kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s beräkningar av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Detta görs regelbundet vart tredje år. I en remiss undersommaren föreslog myndigheten en ökning av avgiften för 2018-2020, från ca 4 till ca 6,4 öre/kWh.

Den 1 september skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ett slutgiltigt förslag till regeringen. Då var ökningen av kärnavfallsavgiften i snitt ca 1,4 öre/kWh lägre än vad som föreslagits i remissen med förklaringar som var svåra att förstå (se länk till nyhet nedan). De föreslagna avgifterna uppgick till 3,3 öre/kWh för Forsmark, 6,4 öre/kWh för Oskarshamn och 5,2 öre/kWh för Ringhals. Detta innebär en genomsnittlig avgift på 5,0 öre/kWh. 

Den 21 september beslutade regeringen att följa SSM:s förslag och höja kärnavfallsavgifterna från 4 öre/kWh producerad kärnkraftsel till i genomsnitt 5 öre/kWh. Regeringen skriver följande i ett pressmeddelande:

”Avgiften för Forsmark minskar, medan den ökar för Ringhals och Oskarshamn. Anledningen till ökningen av avgiften för Ringhals och Oskarshamn beror på att fyra reaktorer har avställts tidigare än planerat. I beräkningen av kärnavfallsavgifterna har regeringen tagit hänsyn till att livstiden för de återstående reaktorerna är förlängd och att kärnavfallsfonden får placera i aktier.

– Kärnkraften ska stå för sina egna kostnader och regeringens beslut om höjd kärnavfallsavgift gör det möjligt. De nya avgifterna innebär ytterligare ett steg för att minska statens risk i finansieringssystemet, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen fattade beslutet utifrån de förslag om kärnavfallsavgifter och säkerheter som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade till regeringen tidigare under 2017.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska betala kärnavfallsavgift och ställa säkerheter. Syftet med kärn[av]fallsavgifterna är att skapa ett stabilt finansieringssystem för en säker hantering av kärnavfallet och för kostnader som uppstår när reaktorerna inte längre är i drift. Avgifterna finansierar också forskning och utvecklingsverksamhet inom kärnkraftsområdet.”

Regeringens beslut innebär även att säkerheterna som kärnkraftsbolagen ska garantera för framtida avgifter och oförutsedda kostnadsökningar höjs. 

Länkar:

Nyhet på regeringens hemsida om höjda kärnavfallsavgifter, 171221 >>

Regeringsbeslutet om höjda kärnavfallsavgifter och säkerheter, 171221 >>

SKB:s yttrande över förslaget, 171102 >>

Energiföretagens yttrande rörande förslaget, 171122 >>

SSM:s utlåtande över yttrandet, 171201 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s förslag till regeringen, 171020 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG stödjer SSM:s förslag på höjda kärnavfallsavgifter för 2018-2020, 170901 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s remiss om förslag på nya kärnavfallsavgifter, 170630 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM uppmärksammar regeringen på att kärnavfallsavgiften måste höjas efter nedläggning av reaktorer, 151202 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017, 141218 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev