Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas

Riksgälden meddelande under våren 2022 att myndigheten i fortsättningen kommer att komma med en redovisning varje kvartal om läget inom området kärnavfallsfinansiering. Den första kvartalsrapporten för 2022 kom den 24 maj och visade att kärnavfallsavgifterna borde öka med i snitt 1,1 öre. Riksgäldens andra rapport, daterad 30 augusti, har ökat siffran till 1,2 öre.

Riksgälden sammanfattar läget i den nya rapporten så här:
”Den samlade balansräkningen för reaktorinnehavare visar ett totalt underskott på fem miljarder kronor vid utgången av det andra kvartalet för 2022. Det innebär att dagens kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavarna med reaktorer i drift skulle behöva höjas med i genomsnitt 1,2 öre per kilowattimme levererad elström för att finansiera de framtida åtagandena i kärnavfallsprogrammet. För Barsebäck Kraft AB, som inte har någon reaktor i drift, skulle den fasta avgiften behöva höjas från noll till 70 miljoner kronor per år (baserat på en inbetalningstid på tre år). Beräkningarna bygger på uppdaterad utfallsdata fram till sista dagen för senaste kvartal. Under innevarande avgiftsperiod (fram till och med 2023) sker dock inga förändringar av de beslutade kärnavfallsavgifterna.

Höjningarna beror dels på högre realiserad och förväntad framtida inflation, dels på lägre realiserad avkastning i kärnavfallsfonden jämfört med bedömningen som låg till grund för beslutade kärnavfallsavgifter för innevarande avgiftsperiod (den bedömningen gjordes per den sista juni 2021).

Samtidigt har stigande räntor minskat nuvärdet på skulden, vilket har en dämpande effekt på avgiftsbehovet. En ny (och marginellt) högre bedömning av den framtida elproduktionen har också minskat avgiftsbehovet för reaktorinnehavare med reaktorer i drift.

Det totala behovet av säkerheter har minskat med cirka 1,1 miljarder kronor jämfört med beslutade säkerhetsbelopp. Detta är en effekt av att finansieringsbeloppen ökat med 1,8 miljarder kronor samtidigt som kompletterinsbeloppen minskat med 2,8 miljarder kronor.

Ökningen av finansieringsbeloppen kan i huvudsak härledas till samma anledningar som ökningen av avgiftsbehovet. Den främsta förklaringen till minskningen av kompletteringsbeloppen är högre förväntade framtida räntenivåer (som medför en högre bedömning av den framtida avkastningen i kärnavfallsfonden vid beräkning av kompletteringsbeloppen). Minskningen dämpas dock av en större bedömd osäkerhet i den framtida utvecklingen av KPI-inflationen jämfört med den bedömning som ligger till grund för beslutade nivåer.”

I januari 2022 beslutade Regeringen om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023 i enlighet med Riksgäldens förslag. Nästa förslag på avgifter och säkerhetsbelopp för 2024-2026 lämnas till regeringen i september 2023.
 

Länkar:

Riksgäldens kvartalsrapport om finansiering av kärnavfall kvartal 1, 2022, 220524 >>

Mer om Riksgäldens kvartalsrapporter på MKG:s hemsida >> (kommer inom kort)

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Riksgälden publicerar den första kvartalsrapporten för 2022 om finansiering av kärnavfall, 220524 >>

Regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023, 220127 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev