Samtliga yttranden över SKB:s forskningsprogram Fud-10

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM skickade den 4 oktober ut kärnavfallsbolaget SKB:s senaste forsknings- och utvecklingsprogram, Fud-10, på remiss. Yttranden skulle vara inne den 31 december och finns att ladda ner nedan. Där hittar du även länkar till mer information om Fud-processen.

42 remissinstanser har svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss. 27 remissinstanser har lämnat yttranden med synpunkter över Fud-10. 15 remissinstanser har valt att inte lämna ett yttrande.

12 av remissinstanserna har anmärkt på de brister som finns i kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning. Dessa är Östhammars kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut, Kungliga Vetenskapsakademin, Torbjörn Åkermark och miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, MKG, Milkas, Greenpeace, Aktionsgruppen för ett atomfritt Åland.

Innehållet i Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande har beskrivits en separat nyhet den 21 december (se länk nedan).

Det generella intrycket är att kvaliteten av övriga yttrandena med några undantag är mycket låg. Som stöd för Strålsäkerhetens granskning av forskningsprogrammet är de synpunkter som exempelvis lyfts fram av vetenskapssverige ofta av begränsat intresse. Undantaget är yttrandena från Kungliga tekniska högskolan och Chalmers. Lågvattenmärket bland de vetenskapliga remissinstanser som svarat är Stockholms universitet där rektorsämbetet utan eget ställningstagande vidarebefordrar ett yttrande från professor Nils Holm, Institutionen för geologiska vetenskaper som består av en mening: ”Stockholms universitet tillstyrker det föreslagna programmet och anser att det är väl genomtänkt och genomarbetat”.

I övrigt lyfts nedan några synpunkter som MKG har uppmärksammat i de olika yttrandena.

Östhammar kommun påpekar i sitt yttrande att Fud-10 ofta hänvisar till säkerhetsanalysen SR-site som ännu inte finns tillgänglig att granska. På grund av att säkerhetsanalysen inte finns tillgänglig och att den är ett av de tyngsta dokumenten i bolagets kommande ansökan så menar kommunen att Fud-10 är ofullständig. Kommunen undrar också i sitt yttrande hur mycket som får återstå vid inlämnandet av ansökan. Detta med tanke på att osäkerheterna i kunskaperna om exempelvis kopparkorrosion och om slutförvaret kan utgöra ett ”svaghetsplan” i berget. Kommunen skriver även om vikten av att SKB även fortsättningsvis engagerar sig i forskningsfrågor om alternativa metoder.  

Synpunkterna från Kungliga tekniska högskolan, KTH, är uppdelade i två delar. I en första del lyfts bland bristen på studier av hur koppar korroderar och lera påverkas i en strålningsmiljö. I en andra del av remissyttrandet ges en omfattande kritik av bolagets kopparkorrosionsforskning. I en sammanfattning kritiserar KTH det intryck som Fud-10 ger av att det endast består några smärre tekniska detaljproblem, trots de allvarliga brister som de senaste åren framkommit om KBS-metodens barriärer.

Chalmers lyfter bland annat frågan om användningen av mätvärdet ”Kd” för att modellera transport/fördröjning av radionuklider i vattenförande sprickor i berget. Det påpekas att alldeles för mycket arbete lagts på att mäta detta värde eftersom det inte är en fysikalisk/kemisk parameter. Ur vetenskaplig synpunkt rekommenderas en omstart vad gäller användning av Kd som parameter i säkerhetsanalys.

Länsstyrelsen i Uppsala län påpekar vikten av att SKB på ett trovärdigt sätt visar att barriärsystemen i KBS-metoden fungerar på det sätt som SKB hävdar att det kommer att göra. Länsstyrelsen anser att för att demonstrera att systemet är robust bör SKB så långt det är möjligt genom experimentella studier där så många som möjligt av de parametrar som förväntas förekomma i det planerade slutförvaret i Forsmark inkluderas.

Greenpeace hänvisar i sitt yttrande till rapporten ”Rock solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste” en rapport med en vetenskaplig kritik av bland annat SKB:s KBS-metod.

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s informationsmöte om Fud-10 för remissinstanserna, 101022 >>

Läs mer om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

Samtliga yttranden

Nyhet på MKG:s hemsida där du finner Naturskyddsföreningen och MKG:s FUD-yttrande >>

Uppdatering: Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM lämnat in sitt Fud-yttrande, 2011-03-11 >>

Uppdatering: Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-10, 2011-06-14 >>

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS) >>

Östhammar kommun >>

Östhammar kommun bilaga 1 >>

Östhammar kommun bilaga 2 >>

Östhammar kommun bilaga 3 >>

Östhammar kommun bilaga 4 >>

Oskarshamn kommun >>

Oskarshamn kommun – sammanträdesprotokoll ang. remissvar >>

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) >>

Sveriges Energiföreningars Riks Organisation (SERO) >>

Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands natur och miljö r.f. >>

Greenpeace >>

Greenpeace in Nordic bilaga >>

Länsstyrelsen i Uppsala län >>

Regionförbundet i Kalmar län >>

Kungliga tekniska högskolan, KTH >>

Chalmers tekniska högskola >>

Göteborgs universitet >>

Lokala säkerhetsnämnden i Östhammars kommun >>

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk >>

Vetenskapsrådet >>

Torbjörn Åkerman – synpunkter >>

Torbjörn Åkerman - remissvar >>

Kävlinge kommun >>

Sveriges geologiska undersökning (SGU) >>

Boverket >>

Uppsala universitet >>

Totalförsvarets forskningsinstitut >>

Kungliga Vetenskapsakademien >>

Sveriges kommuner och landsting >>

Miljövänner för kärnkraft >>

Rermissinstanser som svarat men avstått från att lämna ett yttrande

Handelshögskolan i Stockholm >>

Karlstads universitet >>

Hultsfreds kommun >>

Örebro Universitet >>

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap >>

Linnéuniversitetet >>

Lunds tekniska högskola >>

Stockholms universitet >>

Malmö högskola >>

Luleå tekniska universitet >>

Studsvik Nuclear >>

Energimyndigheten >>

Umeå universitet >>

Kalmar Län >>

Kemikalieinspektionen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev